Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви 30 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища и откри конкурс за 29 от тях

21 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 179 от Закона за съдебната власт обяви 30 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, както следва:

Окръжен съд – Благоевград – 1 длъжност;

Окръжен съд – Бургас – 2 длъжности;

Окръжен съд – Варна – 2 длъжности;

Окръжен съд – Велико Търново – 1 длъжност;

Окръжен съд – Габрово – 1 длъжност;

Окръжен съд – Кюстендил – 1 длъжност;

Окръжен съд – Ловеч – 1 длъжност;

Окръжен съд – Перник – 1 длъжност;

Окръжен съд – Плевен – 1 длъжност;

Окръжен съд – Пловдив – 1 длъжност;

Окръжен съд – Разград – 1 длъжност;

Окръжен съд – Русе – 1 длъжност;

Окръжен съд – Сливен – 1 длъжност;

Окръжен съд – Смолян – 1 длъжност;

Окръжен съд – София – 1 длъжност;

Окръжен съд – Търговище – 1 длъжност;

Окръжен съд – Ямбол – 1 длъжност и

Софийски градски съд – 11 длъжности.

Колегията планира на основание чл. 177 от ЗСВ 29 длъжности „младши съдия“, с изключение на тази в Окръжен съд – Перник. Настоящото планиране е извършено по реда на чл. 4 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, при съобразяване на степента на натовареност по щат в окръжните съдилища и съответните районни съдилища; настъпилите кадрови промени по щатната численост на младшите съдии в окръжните съдилища с оглед извършеното от пленума на ВСС (по протокол № 29/05.12.2019 г.) оптимизиране и преразпределение на длъжности; обявените и предстоящи за обявяване конкурси за заемане на свободните длъжности в окръжните съдилища и очакваната кадрова динамика в съответния съдебен район; прогнозата за свободните съдийски щатове през 2023 г. и перспективата за заемането им от младши съдии с изтичащ срок на назначение; изисканите на основание чл. 177, ал. 1 от ЗСВ становища и предложения от административните ръководители на окръжните съдилища.

Съдийската колегия обяви на основание чл. 180, във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане на 29 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, както следва:

Софийски градски съд – 11 длъжности; по 2 длъжности в Окръжен съд – Бургас и Окръжен съд – Варна и по 1 длъжност в окръжните съдилища в градовете Благоевград, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Търговище, Ямбол и Окръжен съд – София.

Кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен техен представител писмено заявление за участие в конкурса в 14-дневен срок от датата на обнародване на обявата в Държавен вестник. Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от ЗСВ.

На 04.04.2020 г. (събота) от 9 ч. в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе писменият изпит, като разпределението на кандидатите по зали ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно/Конкурсни процедури“. Устният изпит ще се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

Решенията на Съдийската колегия за обвяване на длъжностите за младши съдия в окръжните съдилища и за обявяване на конкурса за заемане на 29 от длъжностите ще бъдат обнародвани в броя на „Държавен вестник“ на 04.02.2020 г., както и ще бъдат публикувани в един централен всекидневник и на сайта на ВСС в интернет.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд