Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС премести Антон Николаев Урумов – съдия в Софийски градски съд на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд

21 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Антон Николаев Урумов – съдия в Софийски градски съд на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. Гласуването е проведено по поредността на класирането.

Колегията прекрати гласуването за Силвия Борисова Русева, поради попълване на местата и възложи на преместения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Конкурсът за преместване и заемане на 1 свободна длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд е обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 18/11.06.2019 г. В четиринадесетдневния срок за прием на документи, заявление за участие в конкурса са подали двама кандидати, които са допуснати до участие. По отношение на един от кандидатите, желаещ да преминe на длъжност в друг по вид орган на съдебна власт, съобразно изискването на разпоредбата на чл. 191а, ал. 2 от ЗСВ, Конкурсната комисията е проверила познанията му за заемане на длъжността чрез полагане на писмен изпит по конспект, насрочен и съответно проведен на 01.11.2019 г. По отношение на този кандидат, в изпълнение на чл. 40, ал. 4 от Наредбата, при формиране на общата му оценка, с която същият участва в класирането, е включена и поставената оценка от писмения изпит.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд