Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши Елена Каракашева – заместник-председател на Апелативен съд – София в длъжност „съдия“ във ВКС – наказателна колегия

21 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет приключи, на основание чл. 43, ал. 2 /отм./ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. (изм. с ДВ, бр. № 37/07.05.2019 г.), конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване и заемане на четири свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд -  колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 10.01.2020 г.

Съдийската колегия  повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Елена Кръстева Каракашева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - София в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност и възложи на повишения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдия Каракашева е повишена на вакантна длъжност, която попада в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като е овакантена по време на провеждане на конкурса. Длъжността е освободена от съдия Галина Захарова, назначена на длъжност заместник председател на ВКС, считано от 13.11.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд