КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 21 ЯНУАРИ 2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАЩИ: Боян Магдалинчев, Боряна Димитрова, Вероника Имова
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09,30 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:

35. Проект на решение по предизвестието от Стоян Ангелов Момов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Велики Преслав, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Проект на решение по предизвестието от Велизар Славчев Русинов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд – Пловдив за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ на Апелативен съд – Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
38. Проект на решение за периодично атестиране на Антоанета Василева Аргирова – съдия в Административен съд - София-град.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 28/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА вземането на решение по точката и я насрочва за разглеждане за следващото заседание на Съдийската колегия на ВСС.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
Окръжен съд – Враца: 11.02.2020 г.
Окръжен съд – Кюстендил: 18.02.2020 г.
3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Йовка Желязкова Бъчварова – съдия в Районен съд - Котел, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Котел, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. ОТНОСНО: Заявления от Вера Иванова Иванова и Станислав Петров Георгиев за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд - Пловдив и назначаване на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Вера Иванова Иванова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
4.1.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Вера Иванова Иванова на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд – Пловдив, длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4.2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Станислав Петров Георгиев от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
4.2.1. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Станислав Петров Георгиев на заеманата преди назначаването му за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд – Пловдив, длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. ОТНОСНО: Становище от заместниците на председателя на Върховния касационен съд и ръководители на Търговската колегия и на Гражданската колегия по повод на решение на Съдийската колегия по т. 12 от Протокол № 42/17.12.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение предоставеното становище и го прилага към т.т. 12.2, 12.3, 12.4 и 13 по Протокол № 42/17.12.2019 г., които да се разгледат на следващото заседание на Съдийската колегия на ВСС.
.
6. ОТНОСНО: Проект на решение относно планиране на длъжността „младши съдия“ в окръжните съдилища, на основание чл. 177, вр. чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 179 от ЗСВ, 30 (тридесет) длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, както следва: 

Окръжен съд – Благоевград 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Бургас 2 (две) длъжности
Окръжен съд – Варна 2 (две) длъжности
Окръжен съд – Велико Търново 1 (една) длъжност
Окръжен съд - Габрово 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Кюстендил 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Ловеч 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Перник 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Плевен 1 (една) длъжност
Окръжен съд - Пловдив 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Разград 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Русе 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Сливен 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Смолян 1 (една) длъжност
Окръжен съд – София 1 (една) длъжност
Окръжен съд - Търговище 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Ямбол 1 (една) длъжност
Софийски градски съд 11 (единадесет) длъжности

6.2. Решението за обявяване на длъжностите за младши съдии в окръжните съдилища да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
6.3. ПРИЕМА извършеното планиране на длъжността „младши съдия“ в окръжните съдилища.
6.4. ПЛАНИРА, на основание чл. 177 от ЗСВ, 29 (двадесет и девет) длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, както следва:

Окръжен съд – Благоевград 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Бургас 2 (две) длъжности
Окръжен съд – Варна 2 (две) длъжности
Окръжен съд – Велико Търново 1 (една) длъжност
Окръжен съд - Габрово 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Кюстендил 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Ловеч 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Плевен 1 (една) длъжност
Окръжен съд - Пловдив 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Разград 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Русе 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Сливен 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Смолян 1 (една) длъжност
Окръжен съд – София 1 (една) длъжност
Окръжен съд - Търговище 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Ямбол 1 (една) длъжност
Софийски градски съд 11 (единадесет) длъжности

 

7. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „младши съдия“ в окръжните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 180, във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, конкурс за заемане на 29 (двадесет и девет) длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, както следва:

Окръжен съд – Благоевград 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Бургас 2 (две) длъжности
Окръжен съд – Варна 2 (две) длъжности
Окръжен съд – Велико Търново 1 (една) длъжност
Окръжен съд - Габрово 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Кюстендил 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Ловеч 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Плевен 1 (една) длъжност
Окръжен съд - Пловдив 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Разград 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Русе 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Сливен 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Смолян 1 (една) длъжност
Окръжен съд – София 1 (една) длъжност
Окръжен съд - Търговище 1 (една) длъжност
Окръжен съд – Ямбол 1 (една) длъжност
Софийски градски съд 11 (единадесет) длъжности

7.2. На основание чл. 181, ал. 1 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен техен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, Национален институт на правосъдието, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:
• подробна автобиография, подписана от кандидата;
• нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
• нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
• медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
• нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
• декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
• най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата;
• попълнен въпросник по образец, изготвен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
• мотивационно писмо;
• други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
7.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
7.4. Писменият изпит да се проведе на 4 април 2020 г. (събота) от 9,00 часа, в сградата на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно/Конкурсни процедури“.
7.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
7.6. Възлага на главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
7.7. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
8. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за преместване на класирания кандидат за заемане на 1 (една) длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 47/14.06.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Антон Николаев Урумов – съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
8.2. ПРЕКРАТЯВА гласуването за Силвия Борисова Русева, поради попълване на местата.
8.3. ВЪЗЛАГА на преместения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
9. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд - наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 01/02.01.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 /отм./ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. (изм. с ДВ, бр. № 37/07.05.2019 г.), конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд-наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 10.01.2020 г.
9.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Елена Кръстева Каракашева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - София в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд-наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.3. ВЪЗЛАГА на повишения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
10. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Елизабет Лопес Петрова-Калпакчиева – съдия в Апелативен съд – София, гражданска колегия, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Елена Русева Арнаучкова.
10.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий проф.д-р Силви Василев Чернев – хабилитиран преподавател по гражданско право в Бургаски свободен университет, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия, на мястото на проф. д-р Веселина Неделчева Манева.
11. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОПРЕДЕЛЯ проф. д-р Веселин Бориславов Вучков - хабилитиран преподавател по наказателно право в Нов български университет за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца - наказателна колегия, на мястото на проф. д-р Пламен Александров Панайотов.
11.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий проф.д-р Иван Захариев Сълов – хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца - наказателна колегия, на мястото на проф. д-р Веселин Бориславов Вучков.
12. ОТНОСНО: Молба от Борислава Петрова Борисова-Здравкова - съдия в Районен съд - Варна и Татяна Андонова Лефтерова-Савова - съдия в Районен съд - Перник, за преместване по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Борислава Петрова Борисова-Здравкова - съдия в Районен съд – Варна на длъжност „съдия“ в Районен съд - Перник и Татяна Андонова Лефтерова-Савова - съдия в Районен съд – Перник, с ранг „съдия в ОС“ на длъжност „съдия“ в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, считано от датата на встъпване в длъжност.
12.2. ВЪЗЛАГА, на преместените магистрати да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.
13. ОТНОСНО: Искане от ИВСС за предоставяне ежегодно и ежемесечно на актуални данни за действащите магистрати, във връзка с извършването на проверки на декларациите им за имущество и интереси

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да изпраща на ИВСС ежегодно, до 10 януари на съответната година, списък на действащите съдии, съдържащ следните данни: собствено, бащино и фамилно име, единен граждански номер и орган на съдебната власт, актуален към 1 януари на годината.
13.2. Списъкът да бъде актуализиран чрез представяне ежемесечно, до 10-то число на следващия месец, на информация за настъпилите през предходния месец промени в тези данни (назначаване, повишаване, преместване, командироване, временно отстраняване или освобождаване от длъжност).
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Орлин Руменов Чаракчиев - съдия в Районен съд - Варна.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Орлин Руменов Чаракчиев - съдия в Районен съд - Варна.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Олег Софрониев Спиров - съдия в Окръжен съд - Монтана.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Олег Софрониев Спиров - съдия в Окръжен съд - Монтана.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Наталия Георгиева Дичева - съдия в Административен съд - Варна.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Наталия Георгиева Дичева - съдия в Административен съд - Варна.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Георги Панев Георгиев - и. ф. административен ръководител - председател на Военен съд - Сливен.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Панев Георгиев - и. ф. административен ръководител - председател на Военен съд - Сливен.
18. ОТНОСНО: Повишаване на Румяна Атанасова Танева - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия на ВСС.
19. ОТНОСНО: Повишаване на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в Районен съд - Шумен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия на ВСС.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калин Георгиев Колешански - съдия в Районен съд - Шумен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Димитрова Богоева-Маркова - съдия в Районен съд - Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Гюлфие Мехмедова Яхова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Благоевград, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милен Иванов Бойчев - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росица Иванова Ангелова - съдия в Районен съд - Враца, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Васил Петров Ганов - административен ръководител - председател на Районен съд – Враца, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Николаева Петрова - съдия в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галина Димитрова Василева - съдия в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Силвина Дачкова Йовчева - съдия в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росица Веселинова Чиркалева-Иванова - съдия в Административен съд - Хасково, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
* * * * *
30. Предложение във връзка с планирана проверка от Комисията по петициите към Европейския парламент в периода 24-26 февруари 2020 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА направеното предложение ведно с приложения проект на писмо.
ПРИЕМА да бъде изпратено писмо до г-жа Долорес Монсерат - Председател на Комисията по петициите към ЕП с копие до г-н Давид Сасоли - Председател на Европейския парламент, в което да се заяви молба да бъде насрочена среща с представители на съдебната система в рамките на официалната проверка на комисията в България, планирана в периода 24-26 февруари 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

31. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в Годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 4-5 февруари 2020 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. КОМАНДИРОВА за участие в Годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 3-6 февруари 2020 г., следните лица:
31.1.1. Рената Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца и национално лице за контакт на НСМГТД-граждански дела;
31.1.2. Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд и член на НСМГТД;
31.1.3. Мария Иванова Райкинска – съдия Софийски градски съд и член на НСМГТД.
31.2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
31.3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
32. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представител на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, за участие в 41-та редовна среща на Европейската съдебна мрежа, за периода 11-12.02.2020 г. в гр. Хага, Нидерландия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. КОМАНДИРОВА за участие в 41-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа, за периода 11-12 февруари 2020 г. в гр. Хага, Нидерландия, следното лице:
32.1.1. Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд.
32.2. Разходите за 1 нощувка са за сметка на организаторите на срещата.
32.3. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 2 дни и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Организаторите възстановяват пътни разходи в размер до 350 евро за всеки участник при представяне на съответните формуляри за възстановяване.
33. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 77-ма редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 декември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

33.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 77-ма редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 декември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия.
33.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да публикува доклада по т. 33.1 на Интернет страницата на ВСС, както следва: - Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 77-ма редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 декември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия – в раздели „Международна дейност/ Доклади анализи и решения/ Доклади от международни срещи“ и Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
34. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Светла Даскалова-Василева и Светослава Колева-Ангелова – съдии в Окръжен съд - Варна, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки на България в Европейската съдебна мрежа по наказателни дела, от 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 19-23 ноември 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

34.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Светла Даскалова-Василева и Светослава Колева-Ангелова – съдии в Окръжен съд - Варна, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки на България в Европейската съдебна мрежа по наказателни дела, от 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 19-23 ноември 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия.
34.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да публикува доклада по т. 34.1 на Интернет страницата на ВСС, както следва: - Доклад от Светла Даскалова-Василева и Светослава Колева-Ангелова – съдии в Окръжен съд-Варна, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки на България в Европейската съдебна мрежа по наказателни дела, от 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 19-23 ноември 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия – в раздели „Международна дейност/ Доклади анализи и решения/ Доклади от международни срещи“ и Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България/Доклади от международни участия на членове на мрежата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

35.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Стоян Ангелов Момов от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Велики Преслав, с ранг „съдия в АС“, считано от 06.02.2020 г.
35.2. УКАЗВА на Стоян Ангелов Момов в срок до 06.02.2020 г. да изготви всички актове по делата, които са му разпределени.
36.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Велизар Славчев Русинов от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, считано от 17.02.2020 г.
36.2. УКАЗВА на Велизар Славчев Русинов в срок до 17.02.2020 г. да изготви всички актове по делата, които са му разпределени.
37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд – Пловдив

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, от 2 (две) на 3 (три) щатните длъжности „заместник на административния ръководител - заместник-председател" в Апелативен съд – Пловдив, като трансформира 1 (една) свободна длъжност „съдия" в Апелативен съд - Пловдив в 1 (една) длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател" на Апелативен съд - Пловдив в рамките на определената по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ щатна численост на Апелативен съд - Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
38.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Антоанета Василева Аргирова - съдия в Административен съд - София-град.
38.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антоанета Василева Аргирова - съдия в Административен съд - София-град.

Закриване на заседанието – 10,56 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
22.01.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд