Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да съкрати свободни длъжности „прокурор“ и „следовател“ и да разкрие съответен брой длъжности „младши прокурор“ и „младши следовател“, във връзка с планирането на длъжностите за календарната 2020

22 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с планирането на длъжности „младши прокурор“ и „младши следовател“ за календарната 2020 г. предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати 3 свободни длъжности „прокурор“ и съответно да разкрие 3 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури в Харманли, Шумен и Ямбол, както и да съкрати 10 свободни длъжности „следовател“, като разкрие и 10 длъжности „младши следовател“ в следствените отдели към Специализираната прокуратура, Софийска градска прокуратура и окръжните прокуратури в Пловдив, Габрово, Русе и Сливен.

Предлага се да бъдат съкратени 3 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури в Ямбол, Харманли и Шумен и съответно да бъдат разкрити в тях по една длъжност „младши прокурор“, считано от датата на вземане на решението.  Предлага се да бъдат съкратени 5 свободни щатни длъжности „следовател“ в НСлС и съответно да бъдат разкрити 5 щатни длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, като една длъжност да бъде разкрита, считано от датата на вземане на решението, а останалите считано от 14.02.2020 г., 19.02.2020 г., 02.03.2020 г. и 16.03.2020 г.

Предлага се съкращаване на щатната численост на окръжните следствени отдели на окръжните прокуратури в Сливен, Габрово, Пловдив и Русе с по една свободна длъжност „следовател“, като бъдат разкрити съответен брой длъжности „младши следовател“ в тях, считано от датата на вземане на решението, а за следствения отдел при Окръжна прокуратура – Русе, считано от 10.02.2020 г.

С една свободна длъжност „следовател“ се предлага да бъде съкратена щатната численост на Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, като съответно се разкрие една длъжност „младши следовател“.

Предложението на Прокурорската колегия ще бъде внесено за разглеждане в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 23.01.2020 г.

Разкриването на пет длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура цели кадрово обезпечаване и произтича както от спецификата и характера на дейността – разследване на дела с фактическа и правна сложност, значителен брой обвиняеми лица, голям обем от доказателствени материали, така и от високата средна натовареност на един следовател в тази прокуратура.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд