Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС увеличи броя на заместниците на административния ръководител на Апелативна прокуратура – гр. София и назначи за заместник-апелативни прокурори Маринова и Емилия Русинова

22 януари 2020 година

Прокурорската колегия на ВСС, определи на основание чл.30, ал. 5 ,т. 4 от ЗСВ трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор“ в Апелативна прокуратура – гр. София, чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ в длъжност „заместник апелативен прокурор“, считано от датата на вземане на решението. Броят на заместниците е увеличен по предложение от Радослав Димов – административен ръководител на Апелативна прокуратура – гр. София. Според него предвид натовареността, пълноценното осъществяване на надзор и контрол над долустоящите прокуратури в района и в съответствие с поставените цели в концепцията му за стратегическо управление, основните функции и правомощия по организацията на Апелативна прокуратура – София е необходимо да бъдат упражнявани от административния ръководител и трима негови заместници.

Прокурорската колегия на ВСС по предложение на Радослав Димов  назначи, на основание чл.160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Галя Славчева Маринова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас и Емилия Михайлова Русинова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура на длъжностите „заместник административен ръководител - заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – София.

Галя Маринова притежава над 21 години юридически стаж, като е изпълнявала длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас и в настоящия момент „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас. В предложението е посочено, че прокурор Маринова е натрупала опит и образцово изпълнява служебните си задължения, като е преминала и през дългосрочен стаж, организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение в Евроюст гр. Хага, Кралство Нидерландия. Прокурор Маринова притежава много добра правна подготовка и професионални умения; прокурорските й актове са обосновани, законосъобразни и изготвени в съответствие с установената фактическа обстановка, съдебна практика и закона; не е допускала просрочия при произнасянията на възложените преписки и дела; етична към колегите си и внимателна към гражданите.

Емилия Русинова притежава над 23 години юридически стаж, като е заемала длъжностите „прокурор“ в Софийска Районна прокуратура  и „прокурор“ в Софийска градска прокуратура. Била е заместник градски прокурор на СГП, и.ф. административен ръководител и градски прокурор на СГП от 09.08.2016 г. до настоящия момент.

В предложението е посочено, че Емилия Русинова срочно и качествено решава възложените й преписки и дела, притежава много добра правна подготовка и професионални умения. Отличава се с аналитично мислене, ползва се с респект сред магистратите и служителите от Софийска градска прокуратура. Награждавана е четири пъти от главния прокурор на Република България за отлично изпълнение на служебните задължения.

Във връзка с преназначаването на прокурор Емилия Русинова за апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, Прокурорската колегия на ВСС определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Даниела Ангелова Димитрова – заместник градски прокурор на СГП, за изпълняващ функциите „административен ръководител – градски прокурор“ на СГП, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител на СГП.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд