Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще предоставя ежемесечно информация на ИВСС за действащите магистрати

22 януари 2020 година 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възложи  на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да изпраща ежегодно, до 10 януари на съответната година, списък на действащите прокурори и следователи, съдържащ следните данни: собствено, бащино и фамилно име, единен граждански номер и орган на съдебната власт, актуален към 1 януари на годината. Списъкът подлежи на актуализация чрез ежемесечно предоставяне до 10-то число на следващия месец, на информация на настъпилите промени (назначаване, повишаване, понижаване, преместване, командироване, временно отстраняване или освобождаване от длъжност).

Решението е във връзка с чл. 175в, ал. 4, предл. второ от ЗСВ, според което в едномесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от ЗСВ, ИВСС публикува на интернет страницата си списък на лицата, които не са подали в срок декларации за имущество и интереси. Прокурорската колегия отмени решението си по Протокол № 01/11.01.2017 г. , д.т.27, според която ВСС е предоставял актуална информация за действащите магистрати на всеки три месеца.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд