Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира 5 магистрати, повиши в по-горен ранг 4 магистрати

22 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Илиян Господинов Илиев – прокурор в Софийска районна прокуратура и  Марио Димитров Томов -  прокурор в Софийска градска прокуратура, и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Ралица Димитрова Първанова - прокурор в Софийска районна прокуратура;  Златка Стайкова Стайкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Георги Илиев Пенев - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Считано от датата на вземане на решението, Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ,  на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ Таня Димитрова Коцева – прокурор в Окръжна прокуратура – София; Росица Неделчева Тонева – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна и Васви Халилов Юсеинов – прокурор в Районна прокуратура - Момчилград.

В ранг „прокурор в АП“ е повишена Мариана Недялкова Балджиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд