КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 22 ЯНУАРИ 2020
 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Гешев – главен прокурор на Република България
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13.34 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следната допълнителна точка:
27. Проект на решение по заявлението на Пламена Цветанова Апостолова – изборен член на Висшия съдебен съвет, за освобождаване, на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас
Кандидат:
- Любомир Георгиев Петров – изпълняващ функциите „административен ръководител - апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА избора на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас, поради постъпила молба от кандидата.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 6/2019 г. по описа на Висшия съдебен съвет

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на дисциплинарно дело № 6/2019 г. по описа на Висшия съдебен съвет срещу Иван Бойчев Боев, следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Бургас, поради представен болничен лист, за следващо заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
/Решението е взето без участието на Калина Чапкънова поради направен отвод/
3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Пловдив за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Илия Димитров Русенов – следовател в ОСлО при Окръжна прокуратура - Пловдив

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Илия Димитров Русенов – следовател в ОСлО при Окръжна прокуратура - Пловдив.
3.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Огнян Дамянов, Даниела Машева, Калина Чапкънова.
3.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик, Калина Чапкънова.
/Решението е взето без участието на Пламена Цветанова и Гергана Мутафова поради направени отводи/

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
4.1.1. Административен ръководител – военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура - изтичащ мандат;
4.1.2. Административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Габрово - изтичащ мандат;
4.1.3. Административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Пазарджик - изтичащ мандат;
4.1.4. Административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Елин Пелин - изтичащ мандат;
4.1.5. Административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Ямбол - изтичащ мандат;
4.1.6. Административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Оряхово - свободна длъжност.
4.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
4.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
5. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/13.11.2019 г. /обн. в ДВ бр. 92/22.11.2019 г./, както следва:
5.1.1. Окръжна прокуратура – Кърджали: 19.02.2020 г.;
5.1.2. Районна прокуратура – Свиленград: 19.02.2020 г.;
5.1.3. Софийска районна прокуратура: 26.02.2020 г.
6. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор за оптимизиране щатната численост на Прокуратурата на Република България, с оглед предстоящото планиране на длъжностите за „младши прокурор“ и „младши следовател“ и обявяването им на конкурс за календарната 2020 година

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районна прокуратура – Ямбол, с 1 /една/ свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
6.1.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол, считано от датата на вземане на решението.
6.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районна прокуратура – Харманли, с 1 /една/ свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
6.2.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Харманли, считано от датата на вземане на решението.
6.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районна прокуратура – Шумен, с 1 /една/ свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
6.3.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Шумен, считано от датата на вземане на решението.
6.4. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Национална следствена служба, с 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
6.4.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
6.5. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Национална следствена служба, с 1 /една/ длъжност „следовател“, считано от 14.02.2020 г.
6.5.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от 14.02.2020 г.
6.6. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Национална следствена служба, с 1 /една/ длъжност „следовател“, считано от 19.02.2020 г.
6.6.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от 19.02.2020 г.
6.7. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Национална следствена служба, с 1 /една/ длъжност „следовател“, считано от 02.03.2020 г.
6.7.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от 02.03.2020 г.
6.8. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Национална следствена служба, с 1 /една/ длъжност „следовател“, считано от 16.03.2020 г.
6.8.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от 16.03.2020 г.
6.9. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен, с 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
6.9.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен, считано от датата на вземане на решението.
6.10. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово, с 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
6.10.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово, считано от датата на вземане на решението.
6.11. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, с 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
6.11.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
6.12. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Следствения отдел в Софийска градска прокуратура с 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
6.12.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
6.13. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, с 1 /една/ длъжност „следовател“, считано от 10.02.2020 г.
6.13.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 10.02.2020 г.
6.14. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 23.01.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
7. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Апелативна прокуратура - София за оптимизиране на щатната численост на органа

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор“ чрез трансформиране на 1 (една) свободна длъжност „прокурор“ от щата на Апелативна прокуратура - София в 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - София, считано от датата на вземане на решението.
8. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Галя Славчева Маринова - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
9. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Емилия Михайлова Русинова - административен ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Сливен за оптимизиране на щатната численост на органа и назначаване на „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сливен

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ чрез трансформиране на 1 (една) свободна длъжност „прокурор“ от щата на Районна прокуратура – Сливен в 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сливен, считано от датата на вземане на решението.
10.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Христо Денчев Христов – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура – Бургас за оптимизиране на щатната численост на органа и назначаване на „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Бургас

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, четвърта щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Бургас чрез трансформиране на 1 (една) свободна длъжност „прокурор“ от щата на Районна прокуратура – Бургас в 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Бургас, считано от датата на вземане на решението.
11.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Сузана Тодорова Чинева-Койнова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
12. ОТНОСНО: Искане от Инспектората към Висшия съдебен съвет за предоставяне на актуални данни за действащите магистрати, във връзка с извършване на проверки на декларациите за имущество и интереси

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОТМЕНЯ решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 01/11.01.2017 г., д.т. 27.
12.2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да изпраща ежегодно, до 10 януари на съответната година, списък на действащите прокурори и следователи, съдържащ следните данни: собствено, бащино и фамилно име, единен граждански номер и орган на съдебната власт, актуален към 1 януари на годината.
12.3. Списъкът да бъде актуализиран чрез предоставяне ежемесечно, до 10-то число на следващия месец, на информация за настъпилите промени (назначаване, повишаване, понижаване, преместване, командироване, временно отстраняване или освобождаване от длъжност).
13. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 15 от протокол № 41/18.12.2019 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПУСКА, на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 15 от протокол № 41 от 18.12.2019 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като вместо „Нанка Тодорова Рачева – прокурор в Районна прокуратура – Плевен“, да се чете „Нанка Тодорова Рачева – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен“.
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Илиян Господинов Илиев - прокурор в Софийска районна прокуратура.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Илиян Господинов Илиев - прокурор в Софийска районна прокуратура.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Марио Димитров Томов - прокурор в Софийска градска прокуратура.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Марио Димитров Томов - прокурор в Софийска градска прокуратура.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Ралица Димитрова Първанова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ралица Димитрова Първанова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Златка Стайкова Стайкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Златка Стайкова Стайкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Георги Илиев Пенев - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Илиев Пенев - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Недялкова Балджиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Димитрова Коцева - прокурор в Окръжна прокуратура - София, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росица Неделчева Тонева - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Васви Халилов Юсеинов - прокурор в Районна прокуратура - Момчилград, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
23. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Красимира Алексиева Филипова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
24. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Десислава Георгиева Пиронева - прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
25.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Ася Бориславова Петрова от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.
25.2.ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Ася Бориславова Петрова на длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
26. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Даниела Ангелова Димитрова - заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, за изпълняващ функциите „административен ръководител - градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване на административния ръководител на органа в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - София до встъпване в длъжност на нов административен ръководител на Софийска градска прокуратура.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

27. ОТНОСНО: Заявление от Пламена Цветанова Апостолова – изборен член на Висшия съдебен съвет, за освобождаване, на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ постъпилото заявление от Пламена Цветанова Апостолова – изборен член на Висшия съдебен съвет, за освобождаване, на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България и внася същото в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 23.01.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
/Решението е взето без участието на Пламена Цветанова поради направен отвод/

/Закриване на заседанието – 14.53 ч/

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Катя Симова
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ: 
Николай Найденов:
и.д. главен секретар на ВСС​

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
23.01.2020 г.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд