КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 23 ЯНУАРИ 2020
 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Гешев – главен прокурор на Република България
ОТСЪСТВАЩ: Пламена Цветанова
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 11,00 ч.//

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Mолба от Пламена Цветанова Апостолова за възстановяване по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Пламена Цветанова Апостолова на длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, на равна по степен длъжност, заемана преди избора, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.

/Закриване на заседанието – 11,05 ч./

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска

СЪГЛАСУВАЛ: 
Николай Найденов:
и.д. главен секретар на ВСС​

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
23.01.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд