Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи показателите и условията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2020 г.

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи лимит на разходите за представителни цели през 2020 г., съгласно чл. 33, т. 1 от ПМС № 381/30.12.2019 г. Лимитът на средствата за представителни разходи на ВСС е в размер на 70 000 лв. За ВКС, ВАС, Прокуратурата на Република България, Инспекторатът към ВСС и Националния институт на правосъдието лимитът ще се определя по решение на съответния ръководител или на съответния колективен орган на управление, след съгласуване с Комисия „Бюджет и финанси“. За апелативните, административните, военните и окръжните съдилища, апелативен специализиран наказателен съд и специализиран наказателен съд определеният лимит е в размер на 850 лв. Съдилищата с численост над 50 щ. бр. имат право на представителни разходи в размер на 700 лв.; съдилищата в областните градове по 600 лв., а останалите районни съдилища по 500 лв. Определените лимити на разходите за представителни цели са в рамките на утвърдените бюджети за 2020 г. Лимитите на прокуратурите се определят от главния прокурор на Република България.

Органите на съдебната власт могат да извършват разходи за пътуване по реда на чл. 34, ал. 1, т. 1 от ПМС № 381/30.12.2019 г. в рамките на утвърдените им бюджети за 2020 г. Средствата за СБКО се определят в размер на  3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати, като се разходват и отчитат по реда на чл. 35 от ПМС № 381/30.12.2019 г. в рамките на утвърдените бюджети за 2020 г.

Изплащането на сумите за облекло на членовете на ВСС, ИВСС, магистратите и съдебните служители ще се извършва в рамките на утвърдения бюджет на съответния орган на съдебната власт за 2020 г. в съответствие с утвърдените от Пленума на ВСС Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт. Изплащането на сумите за облекло за 2020 г. ще бъде в размер на две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера по отчетни данни на НСИ за IV-то тримесечие на 2019 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд