Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС актуализира бюджета на съдебната власт за 2019 г. и утвърди компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г.

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. в размер на 1 979 030 лв.  и утвърди бюджетите на органите на съдебната власт към 31.12.2019 г. Корекциите са извършени след анализ на изпълнението на бюджета та съдебната власт, на база на отчетите за касовото изпълнение към 31.12.2019 г.

Пленумът утвърди актуализирания бюджет на съдебната власт за 2019 г., като извърши промени по приходите, трансферите, финансирането и разходите, според които актуализираните приходи от дейността на органите на съдебната власт са в размер на 109 746 815 лв., в т. ч. приходи от съдебни такси – 91 036 986 лв.; приходи и доходи от собственост – 1 485 637 лв.; глоби, санкции и наказателни лихви – 12 282 559 лв. и други приходи – 4 941 633 лв.

Разходи по бюджета на съдебната власт са в размер на 711 410 343 лв., а актуализираният размер на трансферите между бюджета на ВСС и централния бюджет, трансферите НОИ и от МТСП по програми за осигуряване на заетост са в размер на 596 244 655 лв.

Общият размер на операциите с финансови активи и пасиви е в размер на 5 418 873 лв.

Пленумът на ВСС възложи на директора на дирекция „Бюджет и финанси“,  на основание чл. 113, ал. 8 от Закона за публичните финанси, да уведоми министъра на финансите за актуализирания бюджет на съдебната власт към 31.12.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд