Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по ОПДУ на ВСС към 31.12.2019 г.

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 31.12.2029 г. Обобщената справка за получените и изразходваните средства по ОПДУ на ВСС в качеството му на бенефициент към 31.12.2019 г. е предоставена на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.

Справката е изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 12/13.03.2014 г., съгласно което ръководителите на проекти, по които ВСС е бенефициент, представят на всеки три месеца отчет за усвояване на средствата по ръководените от тях проекти. Към 31.12.2019 г. са изразходени средства в размер на 2 257 969, 80 лв.  по проектите на ВСС по Оперативна програма „Добро управление“, при общ бюджет на проектите по  договор – 8 143 641, 40 лв.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд