Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши да надгради Административна информационна система за управление на документооборота с модул за интеграция със Системата за електронен документооборот на Държавна агенция „Електронно управление“

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде извършено надграждане на внедрената във ВСС Административна информационна система за управление на документооборота с модул за интеграция със Системата за електронен документооборот на Държавна агенция „Електронно управление“ с оглед реализиране на автоматизиран електронен документооборот.

Представляващият ВСС бе упълномощен да сключи с „АБАТИ“ АД договор за надграждане на информационната система, на стойност 29 250 лв. без ДДС.

Решението на Пленума на ВСС е във връзка с разпоредбата на чл. 360м, ал. 1 от ЗСВ (нов, ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.), с който се въвежда задължението от 10.08.2019 г. органите на съдебната власт да обменят автоматично и по електронен път електронни документи с лицата, осъществяващи публично функции, с организациите, представляващи обществени услуги, и с административните органи, съгласно Закона за електронното управление. Правилата относно оперативната съвместимост и сигурния обмен на електронните документи се определят с наредбата по чл. 360е, ал. 1 от ЗСВ (наредба № 6 от 03.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма).

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд