Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие за предоставяне на МВР на компютърна техника с отпаднала необходимост за Административен съд – Варна и определи лимит на средствата за обзавеждане на ведомствените жилища

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд – Варна да предостави безвъзмездно за управление компютърна техника по приложен опис на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна дирекция на МВР – Варна.

Техниката е с отпаднала необходимост за административния съд и съгласно решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 47/06.11.2019 г. в едномесечен срок не са постъпили искания от органите на съдебната власт.

Пленумът определи лимит на средствата за обзавеждане на жилища от ведомствения жилищен фонд на ВСС, предназначен за жилищни нужди и утвърди стандарт за необходимото обзавеждане с мебели. Определеният лимит за обзавеждането на жилища за нуждите на съдебните служители на АВСС е в размер до 8000 лв. с ДДС на апартамент, в т. ч. за мебели и техника, за сметка на бюджета на ВСС, а за нуждите на членовете на ВСС и членовете на КАК в размер на 12 000 лв. с ДДС.

Пленумът отмени решение по т. 36 от протокол № 26/10.07.2019 г. на комисия „Бюджет и финанси“ относно обзавеждане на два апартамента за сметка на утвърдени средства по бюджета на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд