Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, основание чл. 30, ал. 2, т. 13 ЗСВ, изрази положително становище по проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците. Според мотивите към законопроекта приемането му е свързано с прецизиране на националното законодателство в областта на международната закрила. С промените се осигуряват необходимите процедурни гаранции на търсещите международна закрила чужденци, особено относно спазването на висшия интерес на една от най-уязвимите групи лица – непридружените малолетни и непълнолетни деца. Предложени са механизми, които да обезпечат провеждането на производства по предоставяне на закрила при спазване на условията за законосъобразност и качество, както и информираност относно правата и задълженията на търсещите и получилите международна закрила в Република България.

Разпоредбите относими към съдебната власт се съдържа в Глава седма „Съдебен контрол“ и разширяват обхвата на предвидените индивидуални административни актове, които подлежат на съдебен контрол и са постановени по молби за закрила. Част от новите моменти са възможността за обжалване на индивидуалните административни актове, с които се прекратява предоставената международна закрила, с които молбата за предоставяне на международна закрила се отхвърля като неоснователна, както и с които се прехвърля чужденец в друга държава-членка компетентна за разглеждането на молбата му за закрила.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд