КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 23 ЯНУАРИ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представлавящ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Боян Новански, Красимир Шекерджиев, Пламена Цветанова, Лозан Панов
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9, 35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ОТТЕГЛЯ т. 6 от дневния ред.
II. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
26. Проект на решение относно Втори доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка (превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите).
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
27. Проект на решение относно съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2021 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
28. Проект на решение по заявлението на Пламена Цветанова Апостолова – изборен член на Висшия съдебен съвет, за освобождаване, на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Указ № 286 от 13 декември 2019 г. на Президента на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Указ № 286 от 13 декември 2019 г. на Президента на Република България.
2. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на главния прокурор за оптимизиране щатната численост на Прокуратурата на Република България, с оглед предстоящото планиране на длъжностите за „младши прокурор“ и „младши следовател“ и обявяването им на конкурс за календарната 2020 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура – Ямбол, с 1 /една/ свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
2.1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол, считано от датата на вземане на решението.
2.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура – Харманли, с 1 /една/ свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
2.2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Харманли, считано от датата на вземане на решението.
2.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура – Шумен, с 1 /една/ свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
2.3.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Шумен, считано от датата на вземане на решението.
2.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба, с 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
2.4.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
2.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба, с 1 /една/ длъжност „следовател“, считано от 14.02.2020 г.
2.5.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от 14.02.2020 г.
2.6. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба, с 1 /една/ длъжност „следовател“, считано от 19.02.2020 г.
2.6.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от 19.02.2020 г.
2.7. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба, с 1 /една/ длъжност „следовател“, считано от 02.03.2020 г.
2.7.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от 02.03.2020 г.
2.8. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба, с 1 /една/ длъжност „следовател“, считано от 16.03.2020 г.
2.8.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от 16.03.2020 г.
2.9. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен, с 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
2.9.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен, считано от датата на вземане на решението.
2.10. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово, с 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
2.10.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово, считано от датата на вземане на решението.
2.11. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, с 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
2.11.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
2.12. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Следствения отдел в Софийска градска прокуратура с 1 /една/ свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
2.12.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
2.13. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, с 1 /една/ длъжност „следовател“, считано от 10.02.2020 г..
2.13.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 10.02.2020 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

3. ОТНОСНО: Определяне на показатели и условия за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2020 г. във връзка с ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. /обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. Определя лимит на разходите за представителни цели през 2020 г., съгласно чл. 33, т. 1 от ПМС № 381/30.12.2019 г., както следва:
3.1.1. За ВСС - 70 000 лв.
3.1.2. За ВКС, ВАС, Прокуратура на Република България, Инспекторат към ВСС и Националния институт на правосъдието - по решение на съответния ръководител или на съответния колективен орган на управление, след съгласуване с Комисия „Бюджет и финанси“.
3.1.3. За апелативните, административните, военните и окръжните съдилища, апелативен специализиран наказателен съд и специализиран наказателен съд - 850 лв.
3.1.4. Съдилища с численост над 50 щ.бр. - 700 лв.
3.1.5. Съдилища в областните градове - 600 лв.
3.1.6. За останалите районни съдилища - 500 лв.
3.1.7. Средствата по т. 3.1.1. до т. 3.1.6. са в рамките на утвърдените бюджети за 2020 г.
3.1.8. Главният прокурор на Република България определя лимитите на прокуратурите.
3.2. Органите на съдебната власт могат да извършват разходи за пътуване по реда на чл. 34, ал. 1, т. 1 от ПМС № 381/30.12.2019 г. в рамките на утвърдените им бюджети за 2020 г.
3.3. Средствата за СБКО се определят в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати, като се разходват и отчитат по реда на чл. 35 от ПМС № 381/30.12.2019 г. в рамките на утвърдените бюджети за 2020 г.
3.4. Изплащането на сумите за облекло на членовете на ВСС, Инспектората към ВСС, магистратите и съдебните служители да се извършва в рамките на утвърдения бюджет на съответния орган на съдебната власт за 2020 г., в съответствие с утвърдените от Пленума на ВСС Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт.
3.4.1. Изплащането на сумите за облекло за 2020 г. се извършва в размер на две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера по отчетни данни на НСИ за IV-то тримесечие на 2019 г.
4. ОТНОСНО: Корекция на бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. УТВЪРЖДАВА компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., както следва:
4.1.1. НАМАЛЯВА бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. с 1 979 030 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 218 145 лв.
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със 104 050 лв.
по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“ с 1 333 700 лв.
по § 10-00 „Издръжка“ с 64 470 лв.
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 20 350 лв.
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 226 655 лв.
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 11 660 лв.
4.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 1 979 030 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 29 250 лв.
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 26 350 лв.
по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“ с 1 396 400 лв.
по § 10-00 „Издръжка“ с 398 970 лв.
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 200 лв.
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 2 700 лв.
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 39 160 лв.
по § 54-00 „Придобиване на земя“ с 86 000 лв.
4.2. УТВЪРЖДАВА бюджети на органите на съдебната власт към 31.12.2019 г. съгласно Приложение № 2.
5. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. Утвърждава промени по бюджета на съдебната власт за 2019 г., по приходите, трансферите, финансирането и разходите /Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4/, както следва:
I. Приходи от дейността на органите на
съдебната власт общо, в т.ч.: 109 746 815 лв.
1. Приходи от съдебни такси 91 036 986 лв.
2. Приходи и доходи от собственост 1 485 637 лв.
3. Глоби, санкции и наказателни лихви 12 282 559 лв.
4. Други приходи 4 941 633 лв.
II. Разходи по бюджета на съдебната власт 711 410 343 лв.
III. Трансфери общо, в т.ч.: 596 244 655 лв.
1. Трансфери между бюджета на
бюджетната организация и ЦБ
(без трансфери към НОИ) 433 715 000 лв.
2. Трансфери НОИ 162 521 826 лв.
3. Трансфери от МТСП по програми за
осигуряване на заетост 7 829 лв.
ОБЩО I. - II. + III. (-) 5 418 873 лв.
IV. Операции с финансови активи и
пасиви общо, в т.ч.: 5 418 873 лв.
1. Събрани средства и извършени плащания
от/за сметки за средствата от Европейския съюз - 302 785 лв.
2. Наличности по сметки от предходни години 5 721 658 лв.

ОБЩО IV. (+) 5 418 873 лв.
5.2. Възлага на директор дирекция "Бюджет и финанси" на основание чл. 113, ал. 8 от Закона за публичните финанси да уведоми министъра на финансите за актуализирания бюджет на съдебната власт към 31.12.2019 г.
6. /ОТТЕГЛЕНА/
7. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.12.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ПРИЕМА за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.12.2019 г.
7.2. ПРЕДОСТАВЯ на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ Обобщена справка за получените и изразходваните средства по ОПДУ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 31.12.2019 г., за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.
8. ОТНОСНО: Проект на решение относно изпълнението на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 29/05.12.2019 г. за предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управление на бюджета в периода 13.12.2019 г. – 20.01.2020 г., когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение взетите решения от проведените три заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 17.12.2019 г., 23.12.2019 г. и на 15.01.2020 г. Решенията са отразени съответно в Протоколи № 53, № 54 и № 1, които са публикувани на сайта на ВСС /Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/ и в локалната информационната система - Кратки протоколи/Комисии на ВСС/ Бюджет и финанси/.
Забележка:
1. Комисия „Бюджет и финанси“ е уведомила Пленума на ВСС за взетите от нея решения на 17.12.2018 г. и на 19.12.2018 г., във връзка с упълномощаване съгласно решение на Пленума на ВСС по т.17 от протокол № 31/13.12.2018 г., на първото заседание на Пленума на ВСС /т. 10 от протокол № 1/17.01.2019 г./.
2. Комисия „Бюджет и финанси“ е уведомила Пленума на ВСС за взетите от нея решения на 05.08.2019 г., 14.08.2019 г., 22.08.2019 г., 27.08.2019 г., 29.08.2019 г., 30.08.2019 г., 10.09.2019 г. и 11.09.2019 г., във връзка с упълномощаване съгласно решение на Пленума на ВСС по т.2 от протокол № 16/14.07.2019 г., на първото заседание на Пленума на ВСС /т. 27 от протокол № 22/26.09.2019 г./, което е проведено след заседанието на Комисия „Бюджет и финанси“ на 18.09.2019 г. Комисията е била упълномощена да взема решения свързани с плащания и финансиране на органи на съдебната власт за периода от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г. Видно от цитираните по-горе решения и дати на които са взети, е че първата възможност за включване в дневния ред за заседание на Пленума на ВСС е за 26.09.2019 г., когато е и приета за сведение предоставената информация /т.27 от протокол № 22/26.09.2019 г. на Пленума на ВСС/.
9. ОТНОСНО: Надграждане на Административна информационна система за управление на документооборота (АИСУД) с модул за интеграция със Системата за електронен документооборот на Държавна агенция „Електронно управление“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършено надграждане на внедрената във ВСС административна информационна система за управление на документооборота с модул за интеграция със Системата за електронен документооборот на Държавна агенция „Електронно управление“ с оглед реализиране на автоматизиран електронен документооборот.
9.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с „АБАТИ“ АД договор за надграждане на внедрената във ВСС административна информационна система за управление на документооборота с модул за интеграция със Системата за електронен документооборот на Държавна агенция „Електронно управление“, на стойност 29 250 (двадесет и девет хиляди двеста и петдесет) лв. без ДДС.
10. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Административен съд гр. Варна за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на Областна дирекция на МВР – Варна

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд гр. Варна да предостави безвъзмездно за управление компютърна техника по приложен опис на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна дирекция на МВР – Варна.
11. ОТНОСНО: Обзавеждане на жилища от ведомствения жилищен фонд на Висшия съдебен съвет, предназначени за жилищни нужди на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ОПРЕДЕЛЯ лимит на средствата, необходими за обзавеждането на ведомствени жилища от жилищния фонд на ВСС за нуждите на съдебните служители на АВСС, в размер до 8 000 лева с ДДС на апартамент, в това число за мебели и техника, за сметка на бюджета на ВСС.
11.2. УТВЪРЖДАВА следния стандарт за необходимо обзавеждане на ведомствени жилища с мебели по т. 11.1:

1. Кухненско обзавеждане включва:
- Кухненски шкафове долен ред с вградена мивка алпака;
- Вграден кухненски плот;
- Кухненски шкафове горен ред;
- Смесителна батерия за кухня;
- Осветление – полилей/плафон;
- PVC корниз;
- Трапезна маса - 1бр.
- Трапезен стол – 4 бр.
2. Спално обзавеждане включва:
- Гардероб - 1 бр.;
- Спалня с матрак - 1 бр.;
- Нощни шкафчета - 2 бр.;
- Тоалетка с огледало - 1 бр.;
- PVC корниз;
- осветление – полилей/плафон;
3. Холно обзавеждане включва:
- Холна секция – 1 бр.
- Холна маса- 1 бр.
- Диван/канапе – 1бр.
- PVC корниз ;
- Осветление- полилей/плафон;
4. Детско обзавеждане включва:
- единични легла с матраци - 1 или 2 бр.;
- гардероб - 1 бр.;
- PVC корниз;
- Осветление- полилей/плафон;
5. Обзавеждане на антре включва:
- Портманто - 1бр.
- Осветление - полилей/плафон.

11.3. ОПРЕДЕЛЯ лимит на средствата, необходими за обзавеждане на ведомствени жилища от ведомствения фонд на ВСС за нуждите на членове на ВСС и членове на КАК в размер до 12 000 лева с ДДС на апартамент, в това число за мебели и техника.
11.4. ОТМЕНЯ решение на по т. 36 от Протокол № 26 от 10.07.2019 г. на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС относно обзавеждане на два апартамента за сметка на утвърдени средства по бюджета на ВСС.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

12. ОТНОСНО: Проект на решение за преразпределение ползването на помещенията в Съдебната палата на Окръжен съд – Кърджали, бул. „Беломорски“ № 48

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо с рег. № 10258/16.08.2019г. от и.ф. председател на Окръжен съд – Кърджали, с което се предоставя цялостно разпределение на ползването на помещенията в Съдебната палата в гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 38, съгласувано от и.ф. председател на Окръжен съд – Кърджали, председателя на Районен съд – Кърджали, началника на ОЗ „Охрана“, регионалния директор на дирекция Пловдив – Агенция по вписванията и директора на Информационно обслужване – клон Кърджали,
I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата, гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 48, както следва:

На Окръжен съд – Кърджали:
Приземен етаж:
1. Котелно помещение
2. Гараж
Втори етаж – северно крило:
1. Стая № 40 – съдебна зала № 2
Трети етаж:
1. Стая № 27 – съдебно деловодство
2. Стая № 28 – окръжни съдии
3. Стая № 29 – окръжни съдии
4. Стая № 30 – окръжни съдии
5. Стая № 31 – окръжни съдии
6. Стая № 32 – окръжни съдии
7. Стая № 33 – заместник – председател
8. Стая № 34 – заместник – председател
9. Стая № 35 – административен секретар
10. Стая № 36 – председател
11. Стая № 37 – регистратура за класифицирана информация
12. Стая № 38 – призовкари
13. Стая № 39 – съдебна зала № 1
14. Помещение за веществени доказателства
15. Помещение за ксерокопиране
Четвърти етаж:
1. Стая № 41 – архивно хранилище
2. Стая № 42 – служба архив и фирмено отделение
3. Стая № 46 – системен администратор
4. Стая № 47 – съдебни секретари
5. Стая № 48 – съдебни секретари
6. Стая № 49 – главен счетоводител
7. Стая № 50 – съдебен администратор
8. Стая № 51 – младши съдия
9. Стая № 44 – ИС „Делфи“
На Районен съд – Кърджали:
Приземен етаж:
1. Гараж
Първи етаж – източно крило:
1. Стая № 2 – гражданско деловодство
2. Стая № 5 – наказателно деловодство
3. Стая № 6 – съдебна зала № 2
4. Стая № 7 – съдебен администратор
5. Стая № 8 – системен администратор
6. Стая № 9 – призовкари
7. Помещение – склад за веществени доказателства
8. Регистратура за КИ
Първи етаж – северно крило:
1. Стая № 10 – бюро съдимост
2. Стая № 11 – регистратура
3. Стая № 12 – съдебно – изпълнителна служба
4. Стая № 13 – държавни съдебни изпълнители
5. Стая № 14 – съдебна зала № 1
6. Помещение – бивша ОДЧ
Втори етаж – източно крило:
1. Стая № 15 – съдебни секретари
2. Стая № 16 – съдебни секретари
3. Стая № 17 – архив
4. Стая № 18 – съдебни секретари
5. Стая № 19 – районни съдии
6. Стая № 20 – районни съдии
7. Стая № 21 – районни съдии
8. Стая № 22 – заместник - председател
9. Стая № 23 – административен секретар
10. Стая № 24 – председател
11. Стая № 25 – счетоводство
12. Стая № 26 – съдебна зала № 3
13. Помещение за ксерокопиране
За изпълнение на функциите на Агенция по вписванията ще се ползват:
Първи етаж – източно крило:
1. Стая № 3 – съдии по вписванията
2. Стая № 4 – служба по вписванията
Първи етаж – северно крило:
1. Помещение – архив
Четвърти етаж:
1. Стая № 41А – архив /стълбищна площадка/
2. Стая № 43 – търговски регистър и регистър Булстат
За изпълнение на функциите на Областно звено „Охрана“ – Кърджали ще се ползват:
Първи етаж – източно крило:
1. Стая № 1 – помещение /бивш банков офис/ - за ОДЧ
2. Помещение за конвоирани лица
Първи етаж – северно крило:
1. Обособено подстълбищно помещение
Четвърти етаж:
1. Стая № 52
2. Стая № 53
3. Фоайе пред стаи с №№ 52 и 53
4. Стая № 54
За общо ползване от Окръжен съд – Кърджали и Областно звено „Охрана“:
Четвърти етаж:
1. Стая № 45 – сървърно помещение

II. ИЗПРАЩА решението по т. I на административния ръководител на Окръжен съд – Кърджали, за сведение и изпълнение.
13.ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик на съдебната сграда, находяща се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ВЪЗЛАГА стопанисването на предоставения за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижим имот – публична държавна собственост, на административния ръководител – председател на Районен съд гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2.
13.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да предприеме съответните действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 21, том V, вх. Регистър 4538, дело № 464 от 23.12.2019 г.
14. ОТНОСНО: Проект на решение, с което се отменя решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 31.2 от Протокол № 14/27.04.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. ОТМЕНЯ решението си по т. 31.2 от Протокол № 14/27.04.2017 г.
14.2. В двумесечен срок от настоящето решение да се извършат приемно-предавателните действия за недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, подробно описан в АЧДС № 8287/18.07.2012 г. и АЧДС № 8288/18.07.2012 г., между представители на Националния институт на правосъдието и Администрацията на Висшия съдебен съвет, за което да се състави протокол.
14.3. ИЗПРАЩА настоящото решение на НИП и на дирекция „УССВ“ при АВСС – за сведение и изпълнение.
15. ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ до бл. 34, на ВСС за нуждите на Административен съд гр. Варна

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до кмета на община Варна за предоставяне безвъзмездно право на ползване на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Варна върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ до бл. 34, представляващ магазин, разположен в средната част на подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок, със самостоятелен вход отляво, състоящ се от две помещения с площ 37,95 кв.м., актуван с АОС № 58/07.02.1997 г., за срок от 5 /пет/ години.
15.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с община Варна, представлявана от кмета на общината, с който се предоставя безвъзмездно право на ползване на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Варна, описаната от т. 15.1 от настоящето решение част от недвижим имот – общинска собственост.
16. ОТНОСНО: Проект на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 58.I.10 от Протокол № 26/07.11.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПУСКА на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организацията на дейността на Висш съдебен съвет и неговата администрация поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 58.I.10 от Протокол № 26/07.11.2019 г., като след числото 12 изразът „/десет/“ да се чете „/дванадесет/“.
17. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет, за имот – публична държавна собственост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация съгласува предложения проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет, за имот – публична държавна собственост.
17.2. Решението по т. 17.1 да се изпрати на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

18. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 30, ал. 2, т. 13 ЗСВ, ИЗРАЗЯВА положително становище по проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците.
19. ОТНОСНО: Становище относно включването на електронен регистър на вещите лица в Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗРАЗЯВА становище, че новосъздаденият електронен регистър на вещите лица по Дейност 2 „Изграждане на АИС „Единен регистър на вещите лица“ от проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, с peг. № BG05SF0P001-3.001-0017-CO/17.11.2017 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, следва да бъде включен в Закона за съдебната власт, глава втора „Вещи лица и преводачи“ като допълнителна алинея в чл. 400 от същия.
20. ОТНОСНО: Сформиране на работна група за изготвяне на нови Правила за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. ОПРЕДЕЛЯ за представители от Висшия съдебен съвет за участие в работна група за изготвяне на нови Правила за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус:
- Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет;
- Калина Чапкънова - член на Висшия съдебен съвет.
20.2. СФОРМИРА работна група за изготвяне на нови Правила за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус в състав:
- Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет;
- Калина Чапкънова - член на Висшия съдебен съвет;
- Незабравка Стоева - директор на дирекция „Начално и въвеждащо обучение“ в Националния институт на правосъдието;
- Биляна Енчева - програмен ръководител в дирекция „ Начално и въвеждащо обучение“ в Националния институт на правосъдието;
- Татяна Грозданова - съдия в Окръжен съд – София и постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието;
- Румяна Тозова - следовател в Националната следствена служба и постоянен преподавател на кандидатите за младши следователи в Националния институт на правосъдието.
21. ОТНОСНО: Определяне на представители от Висшия съдебен съвет за участие в работна група, която да обсъди предложенията за законодателни промени, свързани с разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“, и да подготви проекти за изменение и допълнение на съответните закони

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ за представители от Висшия съдебен съвет за участие в работна група, която да обсъди предложенията за законодателни промени, свързани с разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“, и да подготви проекти за изменение и допълнение на съответните закони:
- Стефан Гроздев - член на Висшия съдебен съвет;
- Боян Новански - член на Висшия съдебен съвет.
* * * * * *
22. ОТНОСНО: Предложение относно извършено атестиране на служителите в дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет потвърждава оценката на комисиите, назначени със Заповеди № ВСС – 4259/02.04.2019 г. и № ВСС – 4260/02.04.2019 г. от извършеното по реда на Глава трета от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия съдебен съвет атестиране на ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори.
* * * * * *
23. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в среща на експертна група за развитие на Форума за дигитално правосъдие на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в среща на експертна група за развитие на Форума за дигитално правосъдие на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), за периода 10-12 февруари 2020 г. в гр. Рим, Италия, следното лице:
23.1.1. Георги Бошнаков - главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС.
23.2. Пътните разходи, разходите за настаняване, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка на командированото лице са за сметка на Висшия съдебен съвет.
23.3. Указва на командированото лице, при завръщането си да представи на вниманието на членовете на Пленума на ВСС доклад за извършената работа, съгласно чл. 38, ал.1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, който да предоставя подробна и професионално насочена информация във връзка с участието му в мероприятието.
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходи за участие в дейностите на ЕМСС, за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 300 евро за един участник от институция-член на ЕМСС.
24. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в краткосрочен стаж в Европейската мрежа на съдебните съвети, който ще се проведе в периода 16-27 март 2020 г. в гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в Краткосрочната стажантската програма на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 15-28 март 2020 г., в гр. Брюксел, Белгия, следното лице:
24.1.1.Руслана Вълчева – старши експерт в дирекция „Международна дейност и протокол” в АВСС.
24.2. Пътните разходи и разходите за настаняване и дневни пари за периода 15-27 март 2020 г. са за сметка на Европейската мрежа на съдебните съвети.
24.3. Разходите за дневни пари за 28 март 2020 г., както и разходите за медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.
25. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Драгомир Кояджиков – член на ВСС, от участие в Семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за оценяването на съдии, проведен в периода 5-6 декември 2019 г., в гр. Рим, Италия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Драгомир Кояджиков – член на ВСС, от участие в Семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за оценяването на съдии, проведен в периода 5-6 декември 2019 г., в гр. Рим, Италия.
25.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ на АВСС да публикува доклада по т. 25.1 на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/Международни организации/Европейска мрежа на съдебните съвети/ Проекти на Европейската мрежа на съдебните съвети 2019-2020/ Семинар за оценяването на съдиите.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
26. ОТНОСНО: Проект на решение относно Втори доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка (превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

26.1. ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ предоставения Втори доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за България от Четвъртия кръг на оценка на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите“ и Информация относно проведената в периода 2-6 декември 2019 г. пленарна среща на GRECO в Съвета на Европа, гр. Страсбург.
26.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ на АВСС да публикува Втори доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за България от Четвъртия кръг на оценка на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите“, на интернет страницата на ВСС в раздел Международна дейност/ Доклади, анализи и решения/ Доклади и решения от европейски институции.
27. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2021 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2021 г.
28. ОТНОСНО: Проект на решение по заявлението от Пламена Цветанова Апостолова – изборен член на Висшия съдебен съвет за освобождаване, на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 27, ал. 2 от ЗСВ, ОБЯВЯВА подадената оставка от Пламена Цветанова Апостолова - изборен член на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България.

/Закриване на заседанието – 10, 48 ч./

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на: 
24.01.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд