Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 определи Магдалена Станчевска за изпълняващ функциите админ

28 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Магдалена Дочева Станчевска – заместник на административния ръководител.заместник-председател на Окръжен съд - Ловеч, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ Окръжен съд - Ловеч, считано от 05.02.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичащия първи мандат на Милена Петкова Вълчева, като председател на съда, и депозираното от нея писмено несъгласие да бъде определена за и.ф. административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд