Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши трима съдии в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия

28 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с§ 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски градски съд, Таня Калоянова Орешарова - Банкова – съдия в Софийски градски съд и Мария Иванова Христова – съдия в Окръжен съд - Варна в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на встъпване в длъжност. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на повишените магистрати да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен остави без уважение молбата на Валентин Димитров Бойкинов – съдия в Софийски градски съд за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, тъй като същият не е следващ по реда на класирането кандидат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд