Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160 във връзка с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Красина Славчова Панова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом

28 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160 във връзка с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Красина Славчова Панова на длъжност „съдия“ в Районен съд - Лом,, считано от датата на встъпване в длъжност. Предложението е по повод първоначално назначаване в Районен съд - Лом на следващия по ред кандидат по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 14/08.05.2018 г. конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища.

Кандидатът Лора Любомирова Димова депозира отказ от участие в конкурса, поради заявено желание за участие в класирането на кандидатите в конкурса за младши съдия в окръжните съдилища, обнародван в ДВ бр. 10/01.02.2019 г.

Назначеният на втората свободна длъжност за Районен съд-Лом кандидат Елена Симеонова Геренска подаде молба за отказ от участие в конкурса. В изпълнение на изискванията на чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 следващите по реда на класирането кандидати – Мартин Александров Скрипкин и Детелина Костадинова Димова депозираха заявления за отказ от заемане на длъжността, на която са класирани. Във връзка с цел попълване на конкурсната длъжност се пристъпи към следващия кандидат по реда накласирането – Красина Славчова Панова, която бе назначена.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд