Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за целесъобразно внесените от КСКНСС предложения за законодателни изменения в ГПК, Закона за енергетиката и Закона заводите, като интензивна мярка за регулиране на натовареността на съдилищата и рационализир

28 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за целесъобразно внесените от КСКНСС предложения за законодателни изменения в ГПК, Закона за енергетиката и Закона за водите, като интензивна мярка за регулиране на натовареността на съдилищата и рационализиране на съдебния процес, да бъдат изпратени на парламентарно представените партии, на омбудсмана на Република България и на Министерство на правосъдието, с молба за запознаване, обсъждане и упражняване на законодателна инициатива.

Предложенията целят преодоляване на проблема с високата натовареност на съдилищата посредством усъвършенстване на закона в посока рационализиране на процесуалните норми. В тази връзка съдии от Софийски районен съд са изготвилият конкретни предложения за законодателни промени в ГПК, Закона за енергетиката и Закона за водите, с оглед рационализиране на съдебния процес, включително чрез създаване на извънсъдебни процедури по определена категория дела. Изготвените предложения имат изключително практическа насоченост и чрез тях би се постигнало реално облекчаване на работата на съдиите, процесуална икономия и не на последно място защита правата на гражданите и бизнеса. Направените предложения са съобразени с относимата практика на Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС в Люксембург. Част от тях са насочени към ограничаване на случаите на злоупотреба с права, при които един и същ ищец предявява множество еднотипни искове с идентично правно основание и петитум, но с незначителна разлика във фактите, което води до блокиране на работата на определен първоинстанционен съд, включително на съответния въззивен съд. Съществуващата сега в нормата на чл.3 ГПК забрана за злоупотреба с процесуални права не е скрепена с ефективно средство за контрол при недобросъвестно поведение.

Друга част от предложените изменения са свързани с разширяване на възможностите за разглеждане на делата в закрито заседание при гаранция за запазване на процесуалните права на страните, което пряко води до процесуална икономия и бързина на процеса. Предвидената възможност за приемане на заключенията на вещите лица в тяхно отсъствие не само ще допринесе за рационализиране на процеса, но и ще компенсира съществуващия в редица съдилища в страната проблем, свързан с дефицит на вещи лица с определени квалификации.

С предложените промени в Закона за енергетиката и в Закона за водите се въвежда нов вид извънсъдебна процедура за доброволно уреждане на спорове, което ще бъде в изключителен интерес не само на потребителите на енергийни и ВиК услуги, но също и на техните доставчици доколкото ще се избегне нуждата потребителите да завеждат граждански дела за установяване недължимостта на сумите или за доказване на претендираното вземане. Това не само ще доведе до редуциране на броя на делата, но и ще спести на страните извършването на разноски по делата. Ноторно известно е от практиката на ГО на СРС, че при уважаване на предявените искове срещу дружествата-доставчици биват издавани изпълнителни листове за присъдените в полза на потребители съдебни разноски, въз основа на които се образуват множество изпълнителни дела, по които на дружествата се начисляват допълнителни разноски (за такси в изпълнителното производство, за адвокатско възнаграждение).

Предложението за въвеждането на такова своеобразно рекламационно производство е свързано и със задължение на Република България, произтичащо пряко от Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за алтернативно решаване на потребителски спорове, срокът за транспониране който е изтекъл още през 2015, за насърчаване на търговците да разпространят алтернативни методи за решаване на правни спорове. Съгласно докладите за изпълнение на директивата е отразено, че България е една от страните с най–ниска степен на реални мерки по осигуряване на ефективно действие на тези способи.

Една от основните причини е ниската разпространеност на информация за потребители и търговци за тази възможност.

Така изготвените предложения за законодателни промени са оповестени пред съдийската общност на проведената от ВСС национална съдийска конференция в гр.Бургас през месец юни 2019г., обсъдени са и са взети предвид изразените становища на колегите от цялата страна.

Настоящият вариант на предложенията е в обобщен и прецизиран вид. Към него са добавени и нови идеи, както и подробни мотиви за всяко от направените предложения.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд