Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

28 януари 2019 година

Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., представена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт. Общо постъпилите преписки и дела за периода са 5106, от които 684 са върнати с отказ за образуване. Общо свършените дела през периода са 4734, а отложените без движение – 139. Таблицата на стр. 6

Справката показва, че за посочения период в Гражданската колегия на ВКС са постъпили 2840 дела и преписки, а са образувани 2458 дела. За същия период са свършени 2630 дела. В Наказателната колегия на ВКС са постъпили общо 101 преписки и  дела, като са образувани 542 броя, а са свършени 546 дела. В Търговската колегия на ВКС са постъпили 201 преписки и дела, като са образувани 1422 дела, а са свършени 1558 броя. Таблицата на стр. 6

Информацията ще бъде публикувана на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Съдебна статистика“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд