Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад на Майя Русева – съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), с информация за дейността ѝ в КСЕСИ

28 януари 2019 година

Съдия Русева информира ВСС за участието си в двадесетото пленарно заседание на КСЕС, проведено в периода 06.11.2019 г. – 08.11.2019 г. в гр. Страсбург, Франция. На него е прието Становище № 22, на вниманието на Комитета на Министрите на Съвета на Европа относно ролята на съдебните помощници. Становището засяга съдебните помощници с юридическо образование, които подпомагат съдиите в правораздавателната им дейност и изключва всички останали съдебни служители, осигуряващи нормалната работа на съдилищата. В него се поддържа позицията, че съдебните помощници трябва да подпомагат съдиите при вземането на техните решения, но без да ги заместват в тази им роля.

Съгласно решението на Колегията докладът и Становището ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Международна дейност /Международно сътрудничество/Международни организации/Консултативен съвет на европейските съдии (CCJE).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд