КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 28 ЯНУАРИ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВА Боян Новански
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.40 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
29. Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по молбата на Вера Иванова Иванова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, относно решения по т. 4 и т. 37 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 21.01.2020 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол
Кандидат:
- Васил Маринов Петков – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 41/10.12.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 13 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Васил Маринов Петков – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – Пазарджик
Кандидат:
- Веселка Велкова Златева-Кожухарова – изпълняваща функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестирана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12/12.07.2016 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 13 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Веселка Велкова Златева-Кожухарова – изпълняваща функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 28/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. Оставя без разглеждане предложение № ВСС-9248/04.07.2017 г. на председателя на Софийския градски съд, предложение № ВСС-9347/05.07.2017 г. на Инспектората на Висшия съдебен съвет, както и предложение № ВСС-9530/20.07.2017 г. на председателя на Софийския районен съд в частта относно допуснато бездействие от страна на съдия Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийския районен съд, в периода от съответната дата на обявяване на делото за решаване до 24.06.2017 г. по делата, описани по точки в таблица в мотивите на настоящото решение, както следва: т.1 до 57, т.59, т.т.62, 66, 71, 74, 77, 83 и 84, 94, 105, 115, 126, 137, 148, 159, 170, 176 до 185, 187 до 193 и 211 до 223, като прекратява дисциплинарното производство в посочената част.
3.2. НАЛАГА на съдия Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, изразяващи се в системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, както и действия или бездействия, които неоправдано забавят производството по съдебните дела.
3.3. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
4. ОТНОСНО: Заповед № 263/10.12.2019 г. на административния ръководител на Районен съд – Провадия, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Димитър Стефанов Михайлов – съдия в Районен съд – Провадия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. Приема за сведение Заповед № 263/10.12.2019 г. на административния ръководител на Районен съд – Провадия, с която на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Димитър Стефанов Михайлов – съдия в Районен съд – Провадия.
4.2. ПРИЛАГА Заповед № 263/10.12.2019 г. на административния ръководител на Районен съд – Провадия към кадровото дело на съдията.
5. ОТНОСНО: Проект на решение относно необходимост от провеждане на регулярна среща с Инспектората към ВСС с оглед заложените мерки/препоръки в докладите на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. Изразява становище, че към настоящия момент е отпаднало задължението на Висшия съдебен съвет по изпълнение на мярка 4 от План за действие за 2017 г. по препоръка 3 от Доклада на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка от месец януари 2017 г. за провеждане на регулярни срещи с Инспектората към Висшия съдебен съвет.
5.2. Решението на Съдийската колегия на ВСС по точка 5.1 да бъде внесено в заседание на Пленума на ВСС с предложение за приемане на решение в този смисъл.
6. ОТНОСНО: Информация от Инспектората към ВСС относно изпълнени мерки, дадени в анализ на отводите на съдиите от наказателното отделение на Районен съд – Плевен за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2019 г., изготвен от Аналитичното звено на Инспектората към ВСС по Заповед № ПП-01-103/2013 г. на главния инспектор на ИВСС, ведно с анализа

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. Приема за сведение информацията от Инспектората към ВСС относно изпълнени мерки, дадени в анализ на отводите на съдиите от наказателното отделение на Районен съд – Плевен за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2019 г., изготвен от Аналитичното звено на Инспектората към ВСС по Заповед № ПП-01-103/2013 г. на главния инспектор на ИВСС, ведно с анализа.
6.2. Анализът на отводите на съдиите от наказателно отделение на Районен съд – Плевен за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2019 г., изготвен от Аналитичното звено на Инспектората към ВСС по Заповед № ПП-01-103/2013 г. на главния инспектор на ИВСС, да бъде взет предвид при евентуални промени в Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

7. ОТНОСНО: Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
• Административен ръководител – председател Районен съд – Котел – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Пещера – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Тетевен – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд –Девин – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Павликени – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Нови Пазар – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Поморие – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Добрич – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Нова Загора– изтичащ мандат.
7.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
7.3. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8. ОТНОСНО: Определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител - председател на Военен съд – Сливен

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен: 25.02.2020 г.
9. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Магдалена Дочева Станчевска – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Ловеч, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Ловеч, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 05.02.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
10. ПООЩРЯВА, на основание“ чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Ерна Жак Якова – Павлова – съдия и и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.
11. ОТНОСНО: Преценка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 42/17.12.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без разглеждане точката.
12. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски градски съд, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
12.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Таня Калоянова Орешарова – Банкова – съдия в Софийски градски съд, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
12.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Мария Иванова Христова – съдия в Окръжен съд – Варна, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
12.4. ВЪЗЛАГА на повишените магистрати да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.
12.5. Оставя без уважение молбата на Валентин Димитров Бойкинов – съдия в Софийски градски съд, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия, тъй като същият не е следващ по реда на класирането кандидат.
13. ОТНОСНО: Влезли в сила решения на Върховния административен съд по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/21.01.2016 г. конкурс за първоначално назначаване в апелативен съд – наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. НЕ НАЗНАЧАВА Благой Гавраилов Потеров на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас.
(Решението е взето без участието на Драгомир Кояджиков поради направен отвод)
13.2. НЕ НАЗНАЧАВА Стоян Атанасов Германов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив.
(Решението е взето без участието на Драгомир Кояджиков поради направен отвод)
13.3. НЕ НАЗНАЧАВА Ивайло Петров Николов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна.
(Решението е взето без участието на Атанаска Дишева и Драгомир Кояджиков поради направен отвод)
13.4. Решенията по т.т.13.1, 13.2 и 13.3 подлежат на обжалване в 7 дневен срок от обявяването им пред Върховния административен съд.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол)
14. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване в Районен съд – Лом на следващия по ред кандидат по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 14/08.05.2018 г. конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Красина Славчова Панова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
15. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за второ класиране по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване в районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в Районен съд – Айтос на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
15.2. ВЪЗЛАГА на преместения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
16. ОТНОСНО: Молба – уточнение от Красимир Викторов Сотиров – съдия в Районен съд – Карнобат, във връзка с постъпило искане за отвод на членовете на атестационния състав, определен с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 36/04.11.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СПИРА, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, откритата процедура по предварително атестиране на Красимир Викторов Сотиров – съдия в Районен съд – Карнобат, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на съдебното производство по административно дело № 13690/2019 г. по описа на ВАС, Шесто отделение.
17. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подаденото предложение за извънредно атестиране от д-р Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд – Благоевград, поради липса на всички законови предпоставки, предвидени в чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стоян Пеев Мутафчиев – съдия в Районен съд – Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Йорданова Дучева – административен ръководител – председател на Районен съд – Айтос, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Вергиния Събева Еланчева – съдия в Районен съд – Кърджали, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ваня Борисова Иванова – Згурова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

22. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение за предприемане на интензивна мярка във връзка с натовареността на съдилищата

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за целесъобразно внесените от КСКНСС предложения за законодателни изменения в ГПК, Закона за енергетиката и Закона за водите, като интензивна мярка за регулиране на натовареността на съдилищата и рационализиране на съдебния процес, да бъдат изпратени на парламентарно представените партии, на омбудсмана на Република България и на Министерство на правосъдието, с молба за запознаване, обсъждане и упражняване на законодателна инициатива.
23. ОТНОСНО: Проект на решение относно обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. ПРИЕМА обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., представена от председателя на ВКС, на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт.
23.2. Обобщената информация ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Съдебна статистика“.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализирания наказателен съд за разкриване на 5 /пет/ щ.бр. за съдебни служители

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

24.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ заета от 07.10.2019 г. щ.бр. по чл. 68, ал. 1, т. 4 /на мястото на пенсионирана от м. юни служителка/ за длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд – Павликени, считано от 30 дни след решението за съкращаване.
МОТИВИ: С решение по Протокол № 6/09.05.2019 г., т. 1.3, Комисията е указала на председателя на РС-Павликени да не предприема действия за назначаване на съдебен служител за длъжността „съдебен деловодител“ след пенсионирането през м.юни тази година на заемащо я лице. Съдът разполага с 4 щ.бр. за „съдия“ и 4 щ.бр. за „съдебен деловодител“. Действителната натовареността на съда за първото полугодие на 2019 г. е значително по-ниска от средната за районните съдилища в страната – 38,95, при средна – 48,06.
24.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен архивар“ в Районен съд – Тервел, считано от 01.02.2020 г.
МОТИВИ: Действителната натовареност на съда за първото полугодие на 2019 г. – 34,00, е значително по-ниска от средната за районните съдилища извън областните центрове в страната – 48,06.
24.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“, считано от 02.03.2020 г., и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „чистач“, считано от 01.02.2020 г., в Специализирания наказателен съд.
МОТИВИ: Необходимост, свързана с площта за почистване. При създаването съдът е разполагал с 22 стаи и кабинети и 4 съдебни зали с една чистачка. Към момента стаите и кабинетите са 42, а съдебните зали – 7, което е почти двойно в сравнение със създаването на съда. Освен това чистачката дава едноседмични дежурства за почистване на общите части на сградата, включително и помещенията към подземния и надземния паркинги.
24.4. ОТХВЪРЛЯ искането на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за разкриване на останалите 3 /три/ щ.бр. за съдебни служители: 1 /една/ щ.бр. за длъжност „чистач“, 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“.
МОТИВИ: С решение по Протокол № 3 от 29.01.2019 г. Съдийската колегия е разкрила 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен секретар, 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ и 5 /пет/ щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“. По щат СНС разполага с 23 щ.бр. за съдии, 15 щ.бр. за съдебен деловодител и 22 щ.бр. за съдебен секретар. По показател действителната натовареност на съда за 2018 г. – 35,99, е по-ниска в сравнение с първото полугодие на 2019 г., която е 33,91.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд – Варна за разкриване на 6 /шест/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 4 /четири/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“ в Районен съд – Варна, считано от 01.02.2020 г.
Бройките ще бъдат взети от предвидените за длъжност „служител по сигурността на информацията“.
МОТИВИ: Към настоящия момент в РС-Варна няма щатни бройки за съдебни помощници. Председателят на съда е обосновал необходимостта от съдебни помощници с висока действителна натовареност и влезлите в сила от 2017 г. изменения в ГПК и НПК. Наличието на съдебни помощници съществено би подпомогнало работата на реално работещите съдии, като извършват възложени им дейности по смисъла на чл. 246а от ЗСВ.
25.2. ОТХВЪРЛЯ искането на административния ръководител на Районен съд – Варна за разкриване на останалите 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“.
МОТИВИ: Средна натовареност на съда. Съотношението към момента на РС-Варна е 2,83, при средно за районните съдилища в страната – 2,86, а след предвидените по т. 11.1 щатни бройки съотношението ще бъде 2,90, което ще е над средното в страната. Липса на финансова възможност за обезпечаване на щата.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

26. ОТНОСНО: Проект на решение по кандидатури на съдии за участие в процедура на Европейската комисия (ЕК) във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) за номиниране на кандидати за Списъка с международни съдии на Специализирания съд за Косово (ССК) в Хага, с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните работи (МВнР) - 31.01.2020 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. ОДОБРЯВА кандидатурите за участие в процедурата за подбор на кандидати в Списъка с международни съдии на Специализирания съд за Косово, за вакантна позиция RJ-2019, на следните кандидати:
26.1.1. Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски градски съд.
26.1.2. Мариета Неделчева Маринова – съдия в Специализирания наказателен съд.
26.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Mеждународна дейност и протокол“ в АВСС да предостави документите на кандидатите на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството на външните работи за препращането им по съответния ред.
27. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Майя Русева – съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), от участие в 20-тото пленарно заседание на КСЕС, проведено в периода 06-08 ноември 2019 г., в гр. Страсбург, Франция, и превод на Становище № 22 за ролята на съдебните помощници

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Майя Русева – съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии, от участие в 20-тото пленарно заседание на КСЕС, проведено в периода 06-08 ноември 2019 г., в гр. Страсбург, Франция.
27.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да публикува на Интернет страницата на ВСС, както следва:
- Доклад от Майя Русева – съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), от участие в 20-тото пленарно заседание на КСЕС, проведено в периода 06-08 ноември 2019 г., в гр. Страсбург, Франция, в раздел Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Консултативен съвет на европейските съдии (CCJE).
27.3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да организира превода на български език на Становище № 22 за ролята на съдебните помощници, прието на 20-тото пленарно заседание на КСЕС, след което същото да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
* * * * *
28. ОТНОСНО: Информация за командированите съдии във Върховния касационен съд през 2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение предоставената информация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

29. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Иванка Николова Ангелова – съдия в Апелативен съд-София, гражданска колегия, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Елизабет Лопес Петрова-Калпакчиева.
30. ОТНОСНО: Молба от Вера Иванова Иванова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, относно решения по т. 4 и т. 37 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 21.01.2020 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от Вера Иванова Иванова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, за преразглеждане на решенията по т. 4 и т. 37 от Протокол № 1/21.01.2020 г.

Закриване на заседанието – 15.29 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
29.01.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд