Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет планира 35 /тридесет и пет/ длъжности „младши прокурор“ и 31 /тридесет и една/ длъжности „младши следовател“ за календарната 2020 година и обяви конкурси за заемането им

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  планира и обяви на конкурс по реда на чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 35 /тридесет и пет/ длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и 31 /тридесет и една/ длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури.

Планирането е изготвено в изпълнение на разпоредбата на чл.4 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., въз основа на постъпило предложение по реда на чл.177 от ЗСВ на главния прокурор, при съобразяване на актуалното кадрово състояние на районните прокуратури и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, както и предстоящото овакантяване през месец юли 2020 г. на длъжности за „младши прокурор“ и „младши следовател“, поради изтичащи срокове на назначение по чл.240, ал. 1 от ЗСВ. За целите на планирането е взет предвид приключилият на 01.01.2020 г. втори етап на процеса по окрупняване на районните прокуратури, както и извършеното от Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №20/29.07.2019 г. и протокол  №01/23.01.2020 г. оптимизиране и преразпределяне на длъжности, касаещи щатната численост на младшите прокурори и младшите следователи.

На конкурс за младшите прокурори са обявени 8 длъжности в Софийска районна прокуратура, по 2 длъжности в Районна прокуратура – Стара Загора, Районна прокуратура – Ямбол и Районна прокуратура –Шумен, както и по една длъжност  в районните прокуратури в градовете Благоевград, Разлог, Видин, Враца, Монтана, Перник, Сливница, Пазарджик, Хасково, Харманли, Кърджали, Велико Търново, Плевен, Русе, Варна, Добрич, Разград, Търговище, Силистра, Бургас и Сливен.

На конкурс за младши следователи са обявени общо 31 /тридесет и една/ длъжности, от които: шест длъжности в  Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, пет длъжности в Следствени отдел в Специализираната прокуратура, три длъжности в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, по две в окръжните следствени отдели в Окръжна прокуратура – Благоевград, Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Велико Търново, Окръжна прокуратура – Разград, Окръжна прокуратура – Бургас и по една в окръжните следствени отдели в Окръжна прокуратура – Монтана, Окръжна прокуратура – Перник, Окръжна прокуратура – Кърджали, Окръжна прокуратура – Габрово, Окръжна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Силистра и Окръжна прокуратура – Сливен.

Решенията на Прокурорската колегия за обявяване на конкурсите предстои да бъдат обнародвани в броя на „Държавен вестник“ на 04.02.2020 г., както и ще бъдат публикувани в един централен всекидневник и на сайта на ВСС в интернет.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на обявата в Държавен вестник, кандидатите могат да подадат лично или чрез писмено упълномощен техен представител пред служител от администрацията на Висшия съдебен съвет, в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14 писмено заявление за участие в съответния конкурс.

Конкурсите за младши прокурори и младши следователи ще се проведат от конкурсни комисии на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от ЗСВ.

Писменият изпит за кандидатите за младши прокурори ще се проведе на 11 април 2020 г. (събота) от 9.00 часа, а този за младши следователи на 25 април 2020 г. (събота) от 9.00 часа в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Разпределението на кандидатите по зали ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно/Конкурсни процедури“. Устните изпити ще се проведат по график и на места, определени от конкурсните комисии.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд