Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши трима кандидати по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения по протокол № 6/21.02.2018 г. конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във ВКП

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Митко Георгиев Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура; Вичо Колев Вичев – прокурор в Апелативна прокуратура – София и Николай Найденов Найденов – заместник апелативен прокурор и и. ф. административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура в длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия не назначи, на основание чл. 160 и чл. 193,ал. 6 от ЗСВ, Цветанка Димитрова Мачева-Борилова – прокурор във ВАП в длъжност „прокурор“ във ВКП, тъй като не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.

 С разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, е регламентирана възможност в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура и при наличие на освободена длъжност, Колегията да назначи следващия по ред кандидат, получил крайна оценка в конкурсната процедура не по-ниска от много добър „5.00“.

По реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ с решение на Прокурорската колегия по протокол № 37/04.12.2019 г. са повишени следващите по реда на класирането кандидати, с което 5 свободни длъжности „прокурор“ във ВКП са усвоени.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд