Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на 1. щ. бр. за съдебен служител във ВКП и увеличи с 1 щ. бр. щатната численост на съдебната администрация в Окръжна прокуратура - Кюстендил

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „главен специалист“ в 1 щ. бр. за длъжност „младши експерт“ в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“ във Върховна касационна прокуратура. Решението е във връзка с предложение от главния прокурор на Република България за осигуряване на длъжности на експертно ниво в административното звено, предвид високата степен на отговорност на служителите, които подпомагат работата на заместниците на главния прокурор и са на тяхно пряко подчинение.

Прокурорската колегия на разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 щ. бр. за длъжност „работник, поддръжка сгради“ в Окръжна прокуратура – Кюстендил, във връзка с необходимостта от непрекъсната поддръжка на електро и вентилационните инсталации, климатична система, телефонни и озвучителни инсталации, кабелни мрежи и подсистема за видеонаблюдение в трите сгради, предоставени за ползване на окръжната прокуратура. В щатовете на Районна прокуратура – Кюстендил и Окръжна прокуратура – Кюстендил няма утвърдена такава длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд