Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи подполковник Петър Димов за и.ф. административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура - София

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, полк. Емил Димитров Ангелов от заеманата длъжност „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – София и го преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на заеманата преди назначаването му за административен ръководител длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, подполковник Петър Стефанов Димов – заместник на административния ръководител-заместник-военно-окръжен прокурор на Военно окръжна прокуратура – София за и.ф. административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – София, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

В предложението на главния прокурор Иван Гешев за определяне на майор Димов за и. ф.  административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – София е посочено, че Петър Димов има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София в периода 28.03.2005 г.-01.06.2017 г.; прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София в периода 01.06.2017 г. – 16.04.2018 г., заместник на административния ръководител в същата прокуратура от 16.04.2018 г. до настоящия момент. За отлично изпълнение на служебните си задължения и доказана висока квалификация е награждаван от главния прокурор и от военно-окръжния прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд