КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 29 ЯНУАРИ 2020
 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Гешев – Главен прокурор на Република България
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13, 34 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
25. Проект на решение по заявлението на полковник Емил Димитров Ангелов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура - София, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение относно необходимост от провеждане на регулярна среща с Инспектората към ВСС с оглед заложените мерки/препоръки в докладите на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Връчване на отличия на прокурори и следователи, поощрени на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт
Главният прокурор на Република България връчи на Дамян Тодоров Братованов – отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, поощрен с решение на Прокурорската колегия по Протокол № 37/04.12.2019 г., на Лиляна Кръстанова Кръстанова – отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, поощрена с решение на Прокурорската колегия по Протокол № 38/10.12.2019 г. и на Румен Илиев Колчев – отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, поощрен с решение на Прокурорската колегия по Протокол № 38/10.12.2019 г.

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница
Кандидати:
- Даниела Георгиева Гюрова – изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Дупница, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”;
- Ивайло Василев Иванов - прокурор в Районна прокуратура – Дупница, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат:
За Даниела Георгиева Гюрова – 10 гласа
За Ивайло Василев Иванов – 0 гласа
На основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Даниела Георгиева Гюрова – изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Дупница, на длъжността административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 11/2017 г. на Висшия съдебен съвет

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по дисциплинарно дело № 11/2017 г. по описа на ВСС поради отпадане на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

4. ОТНОСНО: Изслушване на Даниела Димитрова Методиева - прокурор в Районна прокуратура – Дупница, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка от периодично атестиране

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Даниела Димитрова Методиева - прокурор в Районна прокуратура – Дупница, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
4.2. УВАЖАВА възражението на Даниела Димитрова Методиева – прокурор в Районна прокуратура – Дупница срещу изготвената й комплексна оценка, като определя оценка „4“ в част V, т. 4 „Брой необжалвани прокурорски актове …“.
4.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Даниела Димитрова Методиева - прокурор в Районна прокуратура – Дупница.
4.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206, във връзка с чл. 205, ал. 4 от ЗСВ предложената комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Димитрова Методиева - прокурор в Районна прокуратура – Дупница.
5. ОТНОСНО: Изслушване на Стефан Иванов Илиев - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка от извънредно атестиране /поканен, не се явява/

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Стефан Иванов Илиев - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, срещу изготвената му комплексна оценка.
5.2. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Стефан Иванов Илиев - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.
5.3. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6, във връзка с чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, предложената комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Стефан Иванов Илиев - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. ОТНОСНО: Проект на решение относно планиране и обявяване на свободните длъжности за младши прокурори в районните прокуратури и младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 179 от ЗСВ, 35 (тридесет и пет) длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и 26 (двадесет и шест) длъжности „младши следовател" в следствените отдели в окръжните прокуратури, както следва:

  Орган на съдебната власт Брой длъжности
1. Районна прокуратура – Благоевград 1 (една) длъжност
2. Районна прокуратура – Разлог 1 (една) длъжност
3. Районна прокуратура – Видин 1 (една) длъжност
4. Районна прокуратура – Враца 1 (една) длъжност
5. Районна прокуратура – Монтана 1 (една) длъжност
6. Районна прокуратура – Перник 1 (една) длъжност
7. Районна прокуратура – Сливница 1 (една) длъжност
8. Софийска районна прокуратура 8 (осем) длъжности
9. Районна прокуратура – Пазарджик 1 (една) длъжност
10. Районна прокуратура – Стара Загора 2 (две) длъжности
11. Районна прокуратура – Хасково 1 (една) длъжност
12. Районна прокуратура – Харманли 1 (една) длъжност
13. Районна прокуратура – Кърджали 1 (една) длъжност
14. Районна прокуратура – Велико Търново 1 (една) длъжност
15. Районна прокуратура – Плевен 1 (една) длъжност
16. Районна прокуратура – Русе 1 (една) длъжност
17. Районна прокуратура – Варна 1 (една) длъжност
18. Районна прокуратура – Добрич 1 (една) длъжност
19. Районна прокуратура – Шумен 2 (две) длъжности
20. Районна прокуратура – Разград 1 (една) длъжност
21. Районна прокуратура – Търговище 1 (една) длъжност
22. Районна прокуратура – Силистра 1 (една) длъжност
23. Районна прокуратура – Бургас 1 (една) длъжност
24. Районна прокуратура – Сливен 1 (една) длъжност
25. Районна прокуратура – Ямбол 2 (две) длъжности
     
  Орган на съдебната власт Брой длъжности
1.  Следствен отдел в Специализираната прокуратура 1 (една) длъжност
2. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград 2 (две) длъжности
3. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана 1 (една) длъжност
4. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Перник 1 (една) длъжност
5. Следствен отдел в Софийска градска прокуратура 6 (шест) длъжности
6. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив 2 (две) длъжности
7. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали 1 (една) длъжност
8. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново 2 (две) длъжности
9. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово 1 (една) длъжност
10 Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе 2 (две) длъжности
11. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна 1 (една) длъжност
12. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград 2 (две) длъжности
13. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра 1 (една) длъжност
14. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас 2 (две) длъжност
15. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен 1 (една) длъжност

 

6.2. Решението за обявяване на длъжностите за младши прокурори в районните прокуратури и младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури да се обнародва в „Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
6.3. ПРИЕМА извършеното планиране на длъжностите „младши прокурор“ и „младши следовател“ за календарната 2020 г.
6.4. ПЛАНИРА, на основание чл. 177 от ЗСВ, 35 (тридесет и пет) длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, както следва:

  Орган на съдебната власт Брой длъжности
1. Районна прокуратура – Благоевград 1 (една) длъжност
2. Районна прокуратура – Разлог 1 (една) длъжност
3. Районна прокуратура – Видин 1 (една) длъжност
4. Районна прокуратура – Враца 1 (една) длъжност
5. Районна прокуратура – Монтана 1 (една) длъжност
6. Районна прокуратура – Перник 1 (една) длъжност
7. Районна прокуратура – Сливница 1 (една) длъжност
8. Софийска районна прокуратура 8 (осем) длъжности
9. Районна прокуратура – Пазарджик 1 (една) длъжност
10. Районна прокуратура – Стара Загора 2 (две) длъжности
11. Районна прокуратура – Хасково 1 (една) длъжност
12. Районна прокуратура – Харманли 1 (една) длъжност
13. Районна прокуратура – Кърджали 1 (една) длъжност
14. Районна прокуратура – Велико Търново 1 (една) длъжност
15. Районна прокуратура – Плевен 1 (една) длъжност
16. Районна прокуратура – Русе 1 (една) длъжност
17. Районна прокуратура – Варна 1 (една) длъжност
18. Районна прокуратура – Добрич 1 (една) длъжност
19. Районна прокуратура – Шумен 2 (две) длъжности
20. Районна прокуратура – Разград 1 (една) длъжност
21. Районна прокуратура – Търговище 1 (една) длъжност
22. Районна прокуратура – Силистра 1 (една) длъжност
23. Районна прокуратура – Бургас 1 (една) длъжност
24. Районна прокуратура – Сливен 1 (една) длъжност
25. Районна прокуратура – Ямбол 2 (две) длъжности

 

6.5. ПЛАНИРА, на основание чл. 177 от ЗСВ, 31 (тридесет и една) длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, както следва:

  Орган на съдебната власт Брой длъжности
1.  Следствен отдел в Специализираната прокуратура 5 (пет) длъжности
2. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград 2 (две) длъжности
3. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана 1 (една) длъжност
4. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Перник 1 (една) длъжност
5. Следствен отдел в Софийска градска прокуратура 6 (шест) длъжности
6. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив 2 (две) длъжности
7. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали 1 (една) длъжност
8. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново 2 (две) длъжности
9. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово 1 (една) длъжност
10. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе 3 (три) длъжности
11. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна 1 (една) длъжност
12. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград 2 (две) длъжности
13. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра 1 (една) длъжност
14. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас 2 (две) длъжност
15. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен 1 (една) длъжност

 

7. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „младши прокурор" в районните прокуратури

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 180, във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, КОНКУРС за заемане на 35 (тридесет и пет) длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, както следва:

  Орган на съдебната власт Брой длъжности
1. Районна прокуратура – Благоевград 1 (една) длъжност
2. Районна прокуратура – Разлог 1 (една) длъжност
3. Районна прокуратура – Видин 1 (една) длъжност
4. Районна прокуратура – Враца 1 (една) длъжност
5. Районна прокуратура – Монтана 1 (една) длъжност
6. Районна прокуратура – Перник 1 (една) длъжност
7. Районна прокуратура – Сливница 1 (една) длъжност
8. Софийска районна прокуратура 8 (осем) длъжности
9. Районна прокуратура – Пазарджик 1 (една) длъжност
10. Районна прокуратура – Стара Загора 2 (две) длъжности
11. Районна прокуратура – Хасково 1 (една) длъжност
12. Районна прокуратура – Харманли 1 (една) длъжност
13. Районна прокуратура – Кърджали 1 (една) длъжност
14. Районна прокуратура – Велико Търново 1 (една) длъжност
15. Районна прокуратура – Плевен 1 (една) длъжност
16. Районна прокуратура – Русе 1 (една) длъжност
17. Районна прокуратура – Варна 1 (една) длъжност
18. Районна прокуратура – Добрич 1 (една) длъжност
19. Районна прокуратура – Шумен 2 (две) длъжности
20. Районна прокуратура – Разград 1 (една) длъжност
21. Районна прокуратура – Търговище 1 (една) длъжност
22. Районна прокуратура – Силистра 1 (една) длъжност
23. Районна прокуратура – Бургас 1 (една) длъжност
24. Районна прокуратура – Сливен 1 (една) длъжност
25. Районна прокуратура – Ямбол 2 (две) длъжности

 

7.2. На основание чл. 181, ал. 1 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен техен представител пред служител от администрацията на Висшия съдебен съвет, в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право". Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
 • нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
 • нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
 • декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
 • най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата;
 • попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
 • мотивационно писмо;
 • други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

7.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от ЗСВ.
7.4. Писменият изпит да се проведе на 11 април 2020 г. /събота/ от 9.00 часа, в сградата на Софийския университет „Свети Климент Охридски", бул. „Цар Освободител" № 15. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
7.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
7.6. Възлага на главния секретар на Висшия съдебен съвет да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
7.7. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 180, във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, КОНКУРС за заемане на 31 (тридесет и една) длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, както следва:

  Орган на съдебната власт Брой длъжности
1.  Следствен отдел в Специализираната прокуратура 5 (пет) длъжности
2. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград 2 (две) длъжности
3. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана 1 (една) длъжност
4. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Перник 1 (една) длъжност
5. Следствен отдел в Софийска градска прокуратура 6 (шест) длъжности
6. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив 2 (две) длъжности
7. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали 1 (една) длъжност
8. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново 2 (две) длъжности
9. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово 1 (една) длъжност
10. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе 3 (три) длъжности
11. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна 1 (една) длъжност
12. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград 2 (две) длъжности
13. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра 1 (една) длъжност
14. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас 2 (две) длъжност
15. Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен 1 (една) длъжност

 

8.2. На основание чл. 181, ал. 1 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен техен представител пред служител от администрацията на Висшия съдебен съвет, в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 •  нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право". Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
 • нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
 • нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
 • декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
 •  най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата;
 • попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
 • мотивационно писмо;
 • други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

8.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от ЗСВ.
8.4. Писменият изпит да се проведе на 25 април 2020 г. /събота/ от 9.00 часа, в сградата на Софийския университет „Свети Климент Охридски", бул. „Цар Освободител" № 15. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
8.6. Възлага на главния секретар на Висшия съдебен съвет да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
8.7. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
9. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.), конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура /Оттеглена от заседание на Прокурорската колегия на ВСС по Протокол
№ 39/11.12.2019 г./

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. НЕ НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Цветанка Димитрова Мачева - Борилова – прокурор във Върховна административна прокуратура на длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, тъй като същата не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Наредба № 1 от 09.02.2017г.
9.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Митко Георгиев Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура в длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Вичо Колев Вичев – прокурор в Апелативна прокуратура - София в длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Николай Найденов Найденов – заместник на административния ръководител – заместник - апелативен прокурор, изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура в длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
10. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на главния прокурор за назначаване на Пламена Цветанова Апостолова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Пламена Цветанова Апостолова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
11. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Желязко Димитров Стефанов - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кърджали, за изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Кърджали, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 03.02.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Теодора Ясенова Тодорова – Георгиева - прокурор в Софийска районна прокуратура.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Теодора Ясенова Тодорова – Георгиева - прокурор в Софийска районна прокуратура.
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Пламен Митков Славов - прокурор в Районна прокуратура - Сливен.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Митков Славов - прокурор в Районна прокуратура - Сливен.
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Антоанета Иванова Маркова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антоанета Иванова Маркова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Светла Стоянова Иванова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
15.2. Светла Стоянова Иванова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Тодор Иванов Денков - прокурор в Софийска районна прокуратура.
16.2. Тодор Иванов Денков - прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Радослава Иванова Митева - прокурор в Районна прокуратура - Дупница.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радослава Иванова Митева - прокурор в Районна прокуратура - Дупница.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Петър Сирмов Петров - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Сирмов Петров - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив.
19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Ивайло Альошев Филипов - прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград.
19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Альошев Филипов - прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград.
20.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Магдалена Иванова Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Магдалена Иванова Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
21.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Дойчин Иванов Дойчев – изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Ямбол.
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дойчин Иванов Дойчев – изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Ямбол.
22.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Димитринка Тодорова Шкодрова – Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол.
22.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитринка Тодорова Шкодрова – Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

23. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен специалист“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши експерт“ във Върховна касационна прокуратура

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен специалист“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши експерт“ в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“ във Върховна касационна прокуратура.
МОТИВИ: Към настоящия момент в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“ са утвърдени 4 щ.бр. за съдебни служители, както следва: 3 щ.бр. - прокурорски помощник, 1 щ.бр. - младши експерт и 1 щ.бр. главен специалист, които подпомагат работата на заместниците на главния прокурор и са на тяхно пряко подчинение, поради което предвид високата степен на отговорност на функциите на служителите, комисията не възразява длъжностите да са на експертно ниво. Необходимата щ.бр. „младши експерт“ е възможно да се осигури чрез трансформация на утвърдената в звеното 1 щ.бр. „главен специалист“.
Разликата в размера на възнаграждението за предложената трансформация ще бъде финансово обезпечена за сметка на бюджета на ПРБ за 2020 г.
24. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за разкриване на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „работник, поддръжка сгради“ в Окръжна прокуратура – Кюстендил

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щ.бр. за длъжност „работник, поддръжка сгради“ в Окръжна прокуратура – Кюстендил.
МОТИВИ: На ОП-Кюстендил са предоставени за ползване една 4-етажна сграда и две за Окръжния следствен отдел и за изнесеното работно място в гр. Дупница. След извършено преустройство на 3-ти и 4-ти етаж от 4-етажната сграда, от м. юни 2017 г. и РП и ОП-Кюстендил ползват горепосочения имот. Поради необходимостта от непрекъсната поддръжка на електро и вентилационните инсталации, климатичната система, телефонни и озвучителни инсталации, кабелни мрежи и подсистема за видеонаблюдение и за поддръжката на сградния фонд в трите сгради, комисията не възразява щатната численост на ОП-Кюстендил да бъде увеличена с 1 щ.бр. за длъжност „работник, поддръжка сгради“, тъй като в щатовете на РП и ОП-Кюстендил няма утвърдена такава длъжност. Щатната бройка ще бъде финансово обезпечена за сметка на бюджета на ПРБ за 2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

25. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление от полковник Емил Димитров Ангелов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура - София, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, полковник Емил Димитров Ангелов от заеманата длъжност „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура - София, считано от датата на вземане на решението.
25.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, полковник Емил Димитров Ангелов на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура - София длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
26. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, подполковник Петър Стефанов Димов - заместник на административния ръководител - заместник – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - София за изпълняващ функциите „административен ръководител - военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура - София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
27. ОТНОСНО: Проект на решение относно необходимост от провеждане на регулярна среща с Инспектората към ВСС с оглед заложените мерки/препоръки в докладите на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. Изразява становище, че към настоящия момент е отпаднало задължението на Висшия съдебен съвет по изпълнение на Мярка 4 от План за действие за 2017 г. по Препоръка 3 от Доклада на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка от месец януари 2017 г., за провеждане на регулярни срещи с Инспектората към Висшия съдебен съвет.
27.2. Решението на Прокурорската колегия на ВСС по точка 27.1. да бъде внесено в заседание на Пленума на ВСС с предложение за приемане на решение в този смисъл.

/Закриване на заседанието – 15, 55 ч/

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова

 

СЪГЛАСУВАЛ: 
Николай Найденов:
и.д. главен секретар на ВСС​

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
30.01.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд