КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 ЯНУАРИ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВА: Боян Новански
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/

/Откриване на заседанието – 9,37 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
17. Доклад относно изпълнение на проект BG05SFOP001-3.001-0022 с наименование „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).
Внася: Йордан Стоев – член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект
18. Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Постановление № 240 от 24 септември 2019 г. за създаване на национален механизъм за мониторинг в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и независимостта на съдебната власт и на Съвет за координация и сътрудничество.
Внася: Комисия по правни въпроси
19. Проект на решение за определяне на нов член на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8/08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС.
Внасят: Вероника Имова и Пламен Найденов – членове на Висшия съдебен съвет
20. Проект на решение по писмо от председателя на Върховен административен съд относно отпускане на средства за осигуряване на охрана на имущество на съдебната власт, предназначено за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
21. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет, да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за започване на процедура по безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Върховен административен съд.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
22. Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет, за имот – публична държавна собственост.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
23. Проект на решение по заявление с вх. № ВСС – 838/23.01.2020 г. от Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2019 г.
1.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
2. ОТНОСНО: Актуализиране на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи на основание чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и Инспектората към ВСС на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, считано от 01.01.2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. УТВЪРЖДАВА Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи в сила от 01.01.2020 г.
Мотиви:
Максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи за длъжност са определени съгласно изискванията на чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ във връзка с чл. 119, чл. 124, чл. 125 и чл. 126 от КРБ. Максималният размер на основните заплати по длъжности и ранг е определен в абсолютен размер, при спазване диапазона между най-високата и най-ниската длъжност за магистрати, които са обособени в три раздела в Таблицата на общо 20 позиции в съответствие с разпоредбите на чл. 163, чл. 167, чл. 172 и чл. 233 от ЗСВ. Същите още са определени при съобразяване с нивото, естеството, тежестта и отговорностите на съответните позиции, както и опита и квалификацията при осъществяване и изпълнение на задълженията им.
2.2. УТВЪРЖДАВА Класификатор на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието и Инспектората към ВСС, на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, в сила от 01.01.2020 г.
2.3. ПРЕПРАЩА Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ в сила от 01.01.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за утвърждаване.
2.4. ПРЕПРАЩА Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ в сила от 01.01.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за утвърждаване.
2.5. УТВЪРЖДАВА Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи в сила от 01.03.2020 г., като увеличава ранг I, II и III с по 50 лв.
3. ОТНОСНО: Утвърждаване бюджета на съдебната власт за 2020 г. и бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 2, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. УТВЪРЖДАВА бюджет на съдебната власт за 2020 г., както следва:
I. ПО ПРИХОДИТЕ 116 000 000 лв.
В т.ч.
Приходи от съдебни такси 100 000 000 лв.
Приходи и доходи от собственост 2 148 000 лв.
Глоби, санкции и наказателни лихви 8 842 000 лв.
Други приходи 5 010 000 лв.
II. ПО РАЗХОДИТЕ 771 317 000 лв.
В т.ч.
Текущи разходи 746 347 000 лв.
Капиталови разходи 24 370 000 лв.
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 600 000 лв.
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) 655 317 000 лв.
3.2. УТВЪРЖДАВА бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г. и разпределен бюджет на съдебната власт, съгласно приложения № 1, 2 и 3, които са неразделна част от решението.
Забележка:
В рамките на утвърдените средства, като неразпределен резерв по бюджета на Съдилищата за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ са предвидени 6 253 800 лв. във връзка с чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.
В рамките на утвърдените средства по бюджета на Прокуратура на Република България за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ са предвидени 8 648 900 лв. във връзка с чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.
3.3. Утвърдените бюджети на органите на съдебната власт да се представят в Министерския съвет, Сметната палата и Министерство на финансите при спазване на определения срок в чл. 2, ал. 7 от ЗДБРБ за 2020 г.
3.4. Приема за сведение и изпраща на органите на съдебната власт:
3.4.1. Приложение № 4 – Справка за размера на сумите за обезщетения по ЗСВ и КТ, които са включени в бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г.
3.4.2. Приложение № 5 – Справка за броя на младшите съдии, за които са заложени средства за заплати, осигурителни вноски и облекло по бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г.
3.4.3. Приложение № 6 – Справка за разкритите нови щатни бройки, за които са заложени средства за заплати, осигурителни вноски, СБКО и облекло.
3.4.4. Приложение № 7 – Справка за размера на заложените средства по бюджетите за 2020 г. на органи на съдебната власт във връзка с решения на комисия „Бюджет и финанси“.
4. ОТНОСНО: Указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА Указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2020 г., съгласно приложението, неразделна част от решението. Същите да бъдат изпратени на служебните страници до органите на съдебната власт.
5. ОТНОСНО: Утвърждаване средствата за поощряване на магистрати по чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. В рамките на утвърдения неразпределен резерв по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. утвърждава средства в общ размер на 100 000 лв., в т.ч. 52 000 лв. нуждите на Съдийска колегия и 48 000 лв. за нуждите на Прокурорска колегия, с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт.
Размерът на наградите се определя с решения на колегиите и се прави предложение за корекция на бюджета на съответния орган на съдебната власт, която се извършва от комисия „Бюджет и финанси“.
5.2. Увеличава размера на утвърдения неразпределен резерв по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. с 26 784 лв., в т.ч. с 26 784 лв. за нуждите на Съдийската колегия с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт.
Средствата в размер на 26 784 лв. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
Забележка:
Сумата в размер на 26 784 лв. е неусвоена част от средствата, утвърдени с решение на Пленума на ВСС по т. 8 от Протокол № 3/07.02.2019 г. за нуждите на Съдийската колегия, за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт.
6. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Висш съдебен съвет с размера на неусвоените средства за основни ремонти през 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2020 г. със 7 500 000 лв. – неусвоена част от предвидените средства за основни ремонти през 2019 г.
Средствата в размер на 7 500 000 лв. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
Забележка:
С извършването на настоящата корекция по бюджета на Висш съдебен съвет разполагаемите средства по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2020 г. са в размер на 18 000 000 лв. В рамките на тази сума следва да бъдат осъществени всички основни ремонти, текущи ремонти и придобиване на сгради и земи от органите на съдебната власт, с изключение на тези органи на съдебната власт по бюджета, на които са заложени средства за горните дейности.
Корекции по органи на съдебната власт и между съответните параграфи от ЕБК, по които следва да се отчитат основните ремонти, текущи ремонти и придобиването на сгради и земи ще се извършва след конкретни предложения от комисия „Управление на собствеността“ в рамките на утвърдените 18 000 000 лв. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на ВСС за 2020 г.
7. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен касационен съд за утвърждаване на сума по бюджета на съда за 2020 г., неусвоена от 2019 г., за изпълнението на сключен договор за строително-ремонтни дейности през 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Върховен касационен съд по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с 60 000 лв., неусвоена част от предвидените средства за изпълнение на сключения договор за строително ремонтни дейности в сградата на Почивна и учебна база на ВКС, с. Лозенец през 2019 г.
Средствата в размер на 60 000 лв. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО

Одитни доклади

10. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ 1906 в Районен съд гр. Добрич

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Добрич.
10.2. Одобрява изпълнението на препоръките от таблицата с препоръки към одитния доклад, съгласно предоставената писмена информация.
10.3. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за изпълнение на препоръка № 5 от плана за действие.
11. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Софийски окръжен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема резултатите - констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност в Софийски окръжен съд.
12. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА/У-1908 в Апелативен съд гр. Пловдив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. Приема резултатите - констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Апелативен съд гр. Пловдив.
12.2. Одобрява изпълнението на препоръката по т. 3 от одитния доклад, съгласно предоставената писмена информация.
12.3. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за изпълнение на препоръките от одитния доклад.
13. ОТНОСНО: Утвърждаване на стратегически план за периода 2020 – 2022 г. на дирекция „Вътрешен одит“ и годишния план за дейността по вътрешен одит през 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. Утвърждава стратегически план за периода 2020 – 2022 година на дирекция „Вътрешен одит“, съгласно приложения проект.
13.2. Утвърждава годишен план за дейността по вътрешен одит през 2020 година на дирекция „Вътрешен одит“, съгласно приложения проект.
Разни
14. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подписва през 2020 г. договорите за наем на зали и аудитории за целите на провеждането на писмените изпити в конкурсите за младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подписва през 2020 г. договорите за наем на зали и аудитории за целите на провеждането на писмените изпити в конкурсите за младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

15. ОТНОСНО: Проект на Наредба за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Наредба за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.
15.2. ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ за:
- създаване на чл. 3а в Наредбата за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство със следния текст: „Подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК може да се извършва и по електронен път през Единния портал за електронно правосъдие“.
- допълване на чл. 425, ал.1 ГПК като след сегашната редакция се добави текстът „както и електронен формуляр на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК“.
* * * * * *
16. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Даниела Машева – член на Прокурорската колегия на ВСС и Ивелина Евгениева – експерт ЕМПП в дирекция „Правна“ в АВСС относно участието им в координационна среща, организирана от Висшия съдебен съвет на Италия за обсъждане на бъдещо сътрудничество по изпълнението на проект по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово, проведена в периода 15-16 ноември 2019 г. в гр. Рим, Италия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Даниела Машева – член на Прокурорската колегия на ВСС и Ивелина Евгениева – експерт ЕМПП в дирекция „Правна“ в АВСС относно участието им в координационна среща, организирана от Висшия съдебен съвет на Италия за обсъждане на бъдещо сътрудничество в изпълнението на проект по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово, проведена в периода 15-16 ноември 2019 г. в гр. Рим, Италия.
16.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ на АВСС да публикува доклада от Даниела Машева – член на Прокурорската колегия на ВСС и Ивелина Евгениева – експерт ЕМПП в дирекция „Правна“ в АВСС относно участието им в координационна среща, организирана от Висшия съдебен съвет на Италия във връзка с обсъждане на бъдещо сътрудничество в изпълнението на проект по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от международни срещи“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

17. ОТНОСНО: Изпълнение на проект BG05SFOP001-3.001-0022 с наименование „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. ОДОБРЯВА „Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната власт“, разработена в рамките на проект BG05SFOP001-3.001-0022 с наименование „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).
17.2. ОДОБРЯВА модел на пилотен доклад по чл. 30, ал. 2, т.12 от Закона за съдебната власт - Годишен доклад за независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на дейността на ВСС, разработен в рамките на проект BG05SFOP001-3.001-0022 с наименование „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).
17.3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да публикува документите по т. 17.1 и т. 17.2 на Интернет-страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Нормативни и вътрешни актове / Актове на ВСС / Методики, указания и други.
18. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Постановление № 240 от 24 септември 2019 г. за създаване на национален механизъм за мониторинг в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и независимостта на съдебната власт и на Съвет за координация и сътрудничество

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Постановление № 240 от 24 септември 2019 г. за създаване на национален механизъм за мониторинг в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и независимостта на съдебната власт и на Съвет за координация и сътрудничество.
19. ОТНОСНО: Приемане на решение за определяне на нов член на Съвета за партньорство към ВСС, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8/08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8/08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС, за член на Съвета за партньорство към ВСС г-жа Боряна Димитрова – член на ВСС.
20. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен административен съд относно отпускане на средства за осигуряване на охрана на имущество на съдебната власт, предназначено за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде сключен договор за охрана на имущество на съдебната власт, предназначено за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново.
20.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 10 000 лв., с цел осигуряване на охрана.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г.
21. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет, да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за започване на процедура по безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Върховен административен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да оправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за започване на процедура по безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, представляваща помещение № 314, находящо се в сградата на адрес пл. „Света Неделя“ № 6, ет. 3, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Върховен административен съд, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. В искането изрично да се посочи, че предоставянето на помещението е обвързано с изпълнението на т. 4 от Решение № 542/13.09.2019 г. на Министерски съвет, в т.ч. провеждане на обществена поръчка с цел преустройство на сградата на пл. „Света Неделя“ № 5, съответно изпълнение на необходимите строително-ремонтни работи.
22. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет, за имот – публична държавна собственост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. ИЗРАЗЯВА следното становище:
На основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация съгласува материалите, изпратени с писмо рег. № ВСС-9989/23.01.2020 г. от главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ № 1, предоставен безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет, за имот – публична държавна собственост, със следната бележка:
„Описанието на имота в т. 1 от проекта на Решение на Министерски съвет, както и в останалите материали към него, да се допълни с текста: „прилежаща част от имота: сутеренен етаж със застроена площ 162,60 кв.м.“ в съответствие с описанието в АЧДС № 3668/09.08.2017 г. и договор рег. № ВСС-9989/12.08.2019 г.“.
22.2. ИЗПРАЩА настоящото решение на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срока по чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
23. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление с вх. № ВСС – 838/23.01.2020 г. от Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. ПРЕКРАТЯВА по взаимно съгласие трудовия договор на Николай Найденов Найденов, изпълняващ длъжността „главен секретар“ на Висшия съдебен съвет и го освобождава от заеманата длъжност, считано от 31.01.2020 г., на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
23.2. ОПРЕДЕЛЯ за временно изпълняващ длъжността „главен секретар“ на Висшия съдебен съвет
- Васил Пеловски - главен експерт – "Европейски и международни програми и проекти", отдел "Обществени поръчки",дирекция "Правна" във ВСС, до назначаване на главен секретар по законоустановения ред.

/Закриване на заседанието – 12,00 ч./

ИЗГОТВИЛ: /п/
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска

СЪГЛАСУВАЛ,
Николай Найденов:
и. д. главен секретар на ВСС


Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
30.01.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд