Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2019 г.

30 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2019 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

За посочения период във Висшия съдебен съвет са постъпили приходи в размер на 546,226 млн. лв., от които 79,40 % са приходи от субсидия, 18,17 % са постъпления от съдилищата и 1,72 % са приходи от НАП. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е 94,61 %., при среден процент на изпълнение 100 %.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 91,53109,747 млн. лв. и бележат спад от 4,49% в сравнение с м. декември 2018 г. Неизпълнението на приходите за 12месеца е 6,253 млн. лв.

Приходите от съдебни такси са в размер на 91,037 млн. лв. при годишен план за 2019 г. – 100,000 млн. лв. Неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.12.2019 г. е 8,963 млн. лв. и е налице 0,43 % намаление на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2018 г.

Другите приходи от дейността на органите на съдебната власт са 18,710 млн. лв. като преизпълнението на приходите от други дейности към 31.12.2019 г. е 2, 710 млн. лв. Към тези приходи са и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на 12,283 млн. лв. и представляват 11,19 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.12.2019 г. са в размер на  693,749 млн. лв., което представляват 97,52 % от годишните разчети, при среден процент на изпълнение за този период 100 %.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 620,888 млн. лв. или 89,50% от общите разходи към 31.12.2019 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 15,14%. Разходите за издръжка (вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции) са в размер на  60,337 млн. лв. или 8,70  % от разходите към 31.12.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 12,524 млн. лв. или 1,81 % от общите разходи.

Средствата за заплати са в размер на 440,506 млн. лв. и представляват 63,50 % от общата сума на разходите за месец декември 2019 г. Увеличението в сравнение с м. декември 2018 г. е 15,44 %.

Средствата за други възнаграждения и плащания на персонала са 62,742 млн. лв. Утвърденият план на средствата за 12-те месеца е 64,032 млн. лв; изпълнението за м. декември 2019 г. е 97,98% при среден процент 100%, и е налице 15,01% увеличение в сравнение с м. декември 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд