Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди бюджета на съдебната власт и бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г., и прие Указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт

30 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 2, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. утвърди бюджет на съдебната власт за 2020 г. Заложените приходи са в размер на 116 000 000 лв., в т. ч. 100 000 000 лв. приходи от съдебни такси; 2 148 000 лв. приходи и доходи от собственост; 8 842 000 лв. – глоби, санкции и наказателни лихви и други приходи – 5 010 000 лв.

Разходите възлизат на 771 317 000 лв. и включват текущи разходи – 746 347 000 лв.,  капиталови разходи – 24 370 000 лв., както и резерв за непредвидени и неотложни разходи – 600 000 лв.

Бюджетните взаимоотношения (трансфери) са в размер на 655 317 000 лв.

Пленумът на ВСС утвърди бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г. и разпредели бюджет на съдебната власт, които ще бъдат представени в Министерския съвет, Сметната палата и Министерство на финансите, при спазване на определения срок в чл. 2, ал. 7 от ЗДБРБ за 2020 г.

В рамките на утвърдените средства, като неразпределен резерв по бюджета на съдилищата за 2020 г. по § „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ са предвидени 6 253 800 лв. във връзка с чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.

В рамките на утвърдените средства по бюджета на Прокуратура на Република България за 2020 г. по § „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ са предвидени 8 648 900 лв. във връзка с чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.

Пленумът на ВСС прие за сведение и изпраща на органите на съдебната власт приложения № № 4, 5, 6 и 7, съдържащи съответно: Справка за размера на сумите за обезщетения по ЗСВ и КТ, които са включени в бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г.; справка за броя на младшите съдии, за които са заложени средства за заплати, осигурителни вноски и облекло по бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г.; справка за разкритите нови щатни бройки, за които са заложени средства за заплати, осигурителни вноски, СБКО и облекло; Справка за размера на заложените средства по бюджетите за 2020 г. на органите на съдебната власт във връзка с решения на комисия „Бюджет и финанси“.

Утвърденият размер на разходите по бюджета на съдебната система със ЗДБРБ за 2020 г. е с 88,0 млн. лв. по-малко от проекта на бюджет представен от ВСС.

Заложените капиталови разходи – 24, 3 млн. лв.; предвиденото актуализиране на възнагражденията и ранговете на съдебните служители и изменение на Класификаторите на длъжностите в администрацията на ПРБ, ВКС, ВАС и съдилищата по решение на комисия „Съдебна администрация“ – ПК (протокол № 14/22.07.2019 г.) и предложение на комисия „Съдебна администрация“ – СК – 13, 7 млн. лв.; частично обезпечаване на необходимите средства във връзка с чл. 233, ал. 6, изр. второ и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ – 9,8 млн. лв.; прогнозният размер на инфлацията – 2,8%, обезщетения по КТ и ЗСВ, осигурителни вноски за свободните и новите щатни бройки – 18, 6 млн. лв.

Пленумът на ВСС утвърди Указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2020 г., съгласно приложението, неразделна част от решението. Пленумът на ВСС реши указанията и приложението да бъдат изпратени на служебните страници до органите на съдебната власт.

Висшият съдебен съвет в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

В срок до 07.02.2020 г.  утвърдените от Пленума на ВСС на бюджетите на второстепенните разпоредители по бюджета на съдебната власт, следва  да  се публикуват на интернет страниците им,  съобразно чл. 56, ал. 1 от ЗДБРБ за 2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд