Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди средства за поощряване на магистрати по чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт

30 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, в рамките на утвърдения неразпределен резерв по параграф „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт, утвърди средства в общ размер на 100 000 лв., с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с  чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт.

На Съдийската колегия са предоставени 52 000 лв., а на Прокурорската колегия 48 000 лв. Размерът на наградите  се определя с решения на колегиите и се прави предложение за корекция на бюджета на съответния орган на съдебната власт, която се извършва от комисия „Бюджет и финанси“.  Средствата за всяка от колегиите са  определени въз основа броя на магистратите и процентното съотношение между съдии и прокурори на база щатна численост на магистратите.

Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи размера на утвърдения неразпределен резерв по посочения параграф по бюджета на съдебната власт за 2020 г.  с  26 748 лв. за нуждите на Съдийската колегия с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати по реда на ЗСВ. Сумата е неусвоена част от средствата, утвърдени с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/07.02.2019 г. за нуждите на Съдийската колегия, за поощрения на магистрати по реда на чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд