КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ 2020

 

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС

ДВ-10/04.02.2020 г.
Решение на СК на ВСС по пр. 01/21.01.2020 г.

ДВ-53/12.06.2020 г.
Решение на СК на ВСС по пр. 18/09.06.2020 г.

Младши съдия в Окръжен съд -

29 длъжности:

Благоевград - 1

Бургас - 2

Варна - 2

Велико Търново - 1

Габрово - 1

Кюстендил - 1

Ловеч - 1

Плевен - 1

Пловдив - 1

Разград - 1

Русе - 1

Сливен - 1

Смолян - 1

София - 1

Търговище - 1

Ямбол - 1

Софийски градски съд  - 11

Списък
(публикуван на 09.03.2020 г.)

Извлечение 
от пр. №14/28.04.2020г. 
на Съдийската колегия на ВСС
(публикуван на 30.04.2020 г.)

Поименен състав 28.02.2020 г.

Списък

(публикуван на 16.06.2020 г.)

4 юли 2020 г.

9:00 ч.

Интер Експо Център

Списък 
(публикуван на 15.07.2020 г.)

Граждански казус

Наказателен казус

Тест

(публикувани на 15.07.2020г.)

График 
(публикуван на 15.07.2020 г.)
        Жалба с рег. № ВСС-4316/05.05.2020 г. от Никола Тодев срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 11 от протокол № 14/28.04.2020 г. Решение № 6732/04.06.2020 г. по адм. д. № 4595/2020 г. на ВАС
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд