КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ 2020

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС

ДВ - 10/04.02.2020 г.

Решение на ПК на ВСС по пр. 03/29.01.2020 г.

ДВ - 53/12.06.2020 г.

Решение на ПК на ВСС по пр. 21/10.06.2020 г.

Младши следовател в следствен отдел в окръжна прокуратура - 31 длъжности:

Специализира прокуратура - 5

Благоевград - 2

Монтана - 1

Перник - 1

Софийска градска прокуратура - 6

Пловдив - 2

Кърджали - 1

Велико Търново - 2

Габрово - 1

Русе - 3

Варна - 1

Разград - 2

Силистра - 1

Бургас - 2

Сливен - 1

 

Списък
(публикуван на 11.03.2020 г.)

Извлечение 
от пр. № 15/29.04.2020 г. на Прокурорската колегия на ВСС
(публикуван на 30.04.2020 г.)

Поименен състав 06.03.2020 г.

Списък

(публикуван на 16.06.2020 г.)

18 юли 2020 г.

9:00 ч.

Интер Експо Център

              Жалба с рег. № ВСС-4317/05.05.2020 г. от Никола Тодев срещу решение на Прокурорската колегия на ВСС по т. 3 от протокол № 15/29.04.2020 г. Определение № 6495/02.06.2020 г. по адм. д. № 4592/2020 г. по описа на ВАС
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд