Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до кандидатите в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи

4 февруари 2020 година

Решенията на Съдийската и Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са обнародвани в брой 10/04.02.2020 г. на „Държавен вестник“.

Кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител пред служител от администрацията на Висшия съдебен съвет, в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП), гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, зала 23 писмено заявление за участие в съответния конкурс по образец, заедно с приложените към него документи. Достъпът на кандидатите ще се осъществява единствено през централния вход на сградата на НИП, откъм ул. Екзарх Йосиф.

Приемът на документи започва на 05.02.2020 г. /сряда/ и продължава до 18.02.2020 г. /вторник/ включително, от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат ще получи входящ номер и дата.

При участие в повече от един от обявените конкурси за младши магистрати, кандидатите следва да представят пълен комплект с документи по всеки един от тях. Копията, които изискват нотариална заверка (диплома за завършено висше образование по специалността „Право", удостоверение за придобита юридическа правоспособност и трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ), следва да бъдат представени с оригиналните заверки при участие в един от обявените конкурси, и копие на същите при желание за участие за всеки следващ конкурс.

Препоръчително е мотивационното писмо да бъде изготвено до съответната колегия и за съответната длъжност.

Относно изискуемите за участие в конкурса най-малко две препоръки, кандидатите следва да имат предвид принципното решение на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/06.02.2017 г., съгласно което препоръките могат да бъдат издадени от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност, или такива, които познават нравствените и професионални качества на кандидата. Препоръките могат да бъдат в свободна форма като бъдат съобразени с изисванията на чл. 181, ал. 4, т. 7 от ЗСВ. Кандидатите могат да прилагат препоръките в оригинал или заверено собственоръчно от тях копие - „вярно с оригинала". Желателно е препоръките да бъдат актуални и при възможност издадени за целите на съответния конкурс. Информацията, съдържаща се в стажантската книжка, издадена от окръжния съд, където стажант - юристът е провел юридическия стаж за придобиване на юридическа правоспособност, не следва да се приема за препоръка, тъй като не отговаря на законовото изискване на чл. 181, ал. 4, т. 7 от ЗСВ за съдържание, а има само оценъчен характер.

Допълнителна информация, както и образци на документи, ще намерите на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел „Важно/ Конкурсни процедури/ Конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд