Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС проведе периодично атестиране на трима съдии

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Доброслав Вълков Руков – съдия в Административен съд – София-град, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за периодично атестиране. Колегията уважи частично възражението на съдия Руков и увеличи с 2 т. атестационната му оценка. Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Доброслав Руков и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра – 97 точки“.

Съдийската колегия остави без уважение възражението на Биляна Магделинова Славчева – съдия в Софийска районен съд, срещу изготвената ѝ комплексна атестационна оценка, проведе периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането ѝ „Много добра – 97 т.“.

С писмено уведомление до Съдийската колегия съдия Славчева е уточнила, че не може да се възползва от предоставената ѝ възможност да бъде изслушана, поради насрочени открити съдебни заседания за периода 9.30 ч. – 11.30 ч.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Николай Борисов Борисов - съдия в Районен съд – Разград и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането му „Много добра – 95 т.“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд