Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не обяви конкурс за заемане на две длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд – наказателна колегия, които предстои да се овакантят през 2020 г.

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не обяви конкурс за заемане на две длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд – наказателна колегия, които предстои да се овакантят през 2020 г. Решението е във връзка с предложение от председателя на ВКС Лозан Панов от 16.01.2020 г. за откриване на нова конкурсна процедура за заемане на освобождаващите се през 2020 г. щатни бройки за съдии в Колегията, направено съгласно решение на Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК). Според ОСНК разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ би следвало да се отнася за освободени съдийски места в течение на неприключила конкурсна процедура, като не въвежда забрана за обявяване на нов конкурс за заемане на щатните бройки, които предстои да бъдат освободени през 2020 г.

Съдийската колегия подкрепи изложените мотиви на Комисията по атестирането и конкурсите във връзка с предложението да не бъде обявен конкурс. Конкурсът за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – наказателна колегия е обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 49/05.12.2017 г., като същият е приключил с встъпване в длъжност и на последния назначен кандидат на 10.01.2020 г. От обявяването на конкурса и по време на неговото провеждане в този орган на съдебната власт са освободени три длъжности за съдия, като предстои през 2020 г. овакантяване на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ на още две съдийски длъжности. Конкурсната процедура е приключила с решение на Съдийската колегия по протокол № 1/21.01.2020, като 9 месечният срок за приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ изтича на 10.10.2020 г., съгласно § 9 от Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

В хода на проведения дебат членовете на Съдийската колегия изказаха различни съображения и аргументи във връзка с наличието на законови предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, което препятства обявяването на нов конкурс. Посочено бе решение № 12/27.07.2018 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 1/2018 г., според което нормата на чл. 193, ал. 6 ЗСВ е своеобразно продължение на конкурсната процедура, чрез надежден и работещ механизъм за своевременното преодоляване на кадровите дефицити, възникващи при освобождаване на длъжности в органите на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд