Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Константин Косев за и. ф. „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Разград, считано от 14.02.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на ВСС определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Константин Петров Косев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Разград за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 14.02.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Решението е във връзка с предстоящото освобождаване на настоящия и. ф. административен ръководител Маргарита Христова Новакова, поради навършване на 65-годишна възраст.

През 2018 г. Съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд