Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложението за разкриване на 25 щатни длъжности „съдебен помощник“ в Софийски районен съд

4 февруари 2020 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи вземането на решение по внесеното от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ предложение за разкриване на 25 щатни длъжности „съдебен помощник“ в Софийски районен съд, за след 30 юни 2020 г. Първоначалното предложението за разкриване на нови щатни длъжности за съдебни помощници е направено от членовете на Съдийската колегия на ВСС Даниела Марчева и Боряна Димитрова до Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и до Комисия „Съдебна администрация“ във връзка с писмо от председателя на Софийски районен съд за оптимизиране щатната численост на съдебните помощници. Госпожа Марчева припомни, че с решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”, взето по протокол № 23/16.10.2019 г., т. 2 е прието направено предложение за увеличаване на щатната численост на Софийски районен съд с 25 щатни длъжности „съдебен помощник“ и решението е изпратено на комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, по компетентност, за становище относно наличието на финансова обезпеченост. Със свое решение по протокол № 47/6.11.2019 г. комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС е отложила вземането на решение по внесената точка и към настоящия момент не се е произнесла.

Председателят на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ г-жа Даниела Марчева поясни, че разкриването на нови щатни длъжности за съдебни помощници е една от възможностите за преодоляване на високата натовареност на Софийски районен съд. Тя уточни, че щатна численост на съдиите  е 202-ма, като към момента реално правораздават около 171 съдии. Коментирано бе, че щатните длъжности не могат да бъдат изцяло заети поради обективни и субективни фактори като майчинство, продължителен отпуск по болест, неплатен отпуск, командироване на съдии в други органи на съдебната власт, както и незаети щатни длъжности. В тази връзка увеличаването на броя на съдебните помощници би спомогнало за преодоляване на високата натовареност чрез ангажирането им с подпомагане на районните съдии най-вече по отношение на заповедните дела.

Отчетено бе, че около 55% от делата в СРС са заповедни и при разкриване на 25 нови длъжности всеки един съдебен помощник ще има задача да следи и изготвя проекти на съдебни актове по движението и по същество на около 120 бр. заповедни дела месечно.

Съобщено бе, че с писмо от 22.01.2020 г., административният ръководител на СРС е изпратил информация относно извършена инвентаризация в съда на сметки „Гаранции“ и „Депозити за вещи лица, експертизи и командировки“ относно изтичане на законоустановените давностни срокове по отношение на чуждите средства, предназначени за разпореждане при определени условия и съхранявани в набирателната сметка на СРС, като общата конфискувана сума в размер на 2361097,76 лв. ще бъде преведена по сметка на ВСС и ще постъпи по бюджета на съдебната власт. В тази връзка бе поставен въпросът за възможността конфискуваните в полза на бюджета на съдебната власт суми да послужат за обезпечаване на необходимия щат за съдебни помощници, увеличаването на който е предложено с решението на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”.

Представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев поясни, че бюджетът на съдебната власт за 2020 г. е с около 88 млн. лв. по-малко от заложените средства, с цел разкриване на нови щатни длъжности за магистрати и съдебни служители, вкл. за 100 бр. съдебни помощници в органите на съдебната власт, финансово обезпечаване на незаети щатни бройки за 6 месеца, основни ремонти и други.

В хода на проведената дискусия стана ясно, че до месец Комисия съдебна администрация ще бъде готова с проект на стратегия за броя и разпределението на съдебните помощници в органите на съдебната власт, като в момента се извършва обобщение на направените предложения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд