Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи председателя на Окръжен съд – Ловеч Милена Вълчева за и. ф. административен ръководител

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, председателя на Окръжен съд – Ловеч Милена Петкова Вълчева за и. ф. административен ръководител, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Мандатът на съдия Вълчева изтича на 04.02.2020 г. Решението на Съдийската колегия е във връзка с постъпило заявление от Магдалена Дочева Станчевска – заместник-председател на съда, с което тя оттегля съгласието си да бъде определена за и. ф. административен ръководител, считано от 05.02.2020 г.

През 2018 г. съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд