Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение искането на Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски градски съд, за обявяване на конкурси за повишаване в апелативните съдилища

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането с Вх. № ВСС 1207/30.01.2020 г.  на Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски градски съд, за обявяване на конкурси за повишаване в апелативните съдилища. Съгласно определената в разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗСВ последователност за провеждане на конкурсите за заемане на свободните длъжности, конкурсите за по-горестоящите органи на съдебна власт се обявяват преди конкурсите за по-ниските по степен органи. Според предвидения от законодателя ред, обявяването на конкурсите започва от върховните нива, след което се обявяват конкурсите на апелативно ниво. По този начин на конкурс могат да бъдат обявявани всички вакантни длъжности включително тези, които биха се освободили след провеждането на конкурси за повишаване на магистрати в по- горестоящите органи на съдебната власт.

Конкурсите за повишаване в длъжност в апелативните съдилища, гражданска, търговска и наказателна колегии са обявени с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 13/24.04.2018 г., и са  приключили с повишаване на класираните кандидати, съответно за апелативен съд - гражданска и търговска колегии с решения по пр. № 41/10.12.2019 г., а за апелативен съд - наказателна колегия с решение по пр. № 29/17.09.2019 г. Трите конкурса за повишаване в апелативните съдилища, не са приключили с попълване на конкурсните длъжности, поради обжалване пред Върховния административен съд на назначенията. Същевременно след влизане в сила на решенията за повишаване Съдийската колегия следва да пристъпи към вземане на решения за назначаване на следващите по реда на класирането кандидати по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Деветмесечния срок за приложение на разпоредбата за конкурсите за апелативен съд - гражданска и търговска колегии изтича на 10.09.2020 г. и за апелативен съд - наказателна колегия на 17.06.2020 г. В тази връзка доколкото назначаването по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е част от конкурсните процедури, до изтичането на 9-месечния срок за приложението й, нови конкурси за заемане на свободните длъжности за това ниво не следва да се обявяват.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд