Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението на Мирослав Кръстев – прокурор в Районна прокуратура – Хасково срещу изготвената му комплексна оценка

05 февруари 2020

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл.209, ал. 2 от ЗСВ, Мирослав Стоев Кръстев – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, поради постъпило възражение от него срещу изготвената му комплексна оценка и придобиването му на статут за несменяемост

Във възражението си той посочва, че оспорва две от оценките си – в т. IV. 2 - 4, касаеща умението му за правилен анализ на правнорелевантните факти относно съотношението на оправдателни към осъдителни присъди и в  т. V. 4 – 4, касаеща „Брой необжалвани прокурорски актове, брой окончателни съдебни актове, поставени по внесени от атестирания прокурор актове, както и окончателните съдебни актове за връщане на делата за отстраняване на процесуалните нарушения, и причините за това; брой уважени протести, потвърдените и изменените и отменените прокурорски актове при инстанционния и служебния контрол“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението му, като определи оценка „5“ в част V, т.4 от ЕФА „Брой необжалвани прокурорски актове“. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, предложената му оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурор Кръстев придобива статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд