КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 4 ФЕВРУАРИ
2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд
ОТСЪСТВАТ: Боян Новански, Драгомир Кояджиков
/На заседанието присъства Мария Христова – за главен секретар на Висшия съдебен съвет, съгласно Заповед № ВСС-1229/30.01.2020 г./
/Откриване на заседанието – 9,35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
15. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Ловеч.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за определяне размера на парична награда за поощряване на съдии, на основание чл. 303, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2/30.01.2020 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас и от изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Сливен за посмъртно удостояване на Иван Стоянов Ченков, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение относно искане по чл. 256, ал. 2 от АПК от Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийския градски съд, за изпълнение на задължението по чл. 189, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. Връчване на отличия на съдии, поощрени на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт
Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов връчи на поканените поощрени съдии лични почетни знаци, както следва:
1.1. Красимир Иванов Харалампиев – съдия и председател на Трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, поощрен с решение на Съдийската колегия по Протокол № 24/23.07.2019 г., т. 38, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“;
1.2. Лидия Божидарова Томова – съдия в Окръжен съд – Шумен, поощрена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/30.07.2019 г., т. 56, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“;
1.3. Татяна Йорданова Александрова – съдия в Окръжен съд – Враца, поощрена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 31/01.10.2019 г., т. 12, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;
1.4. Иван Никифоров Цонков – административен ръководител-председател на Административен съд – Габрово, поощрен с решение на Съдийската колегия по Протокол № 39/26.11.2019 г., т. 6, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“;
1.5. Румен Георгиев Катрев – съдия във Военен съд – Пловдив, поощрен с решение на Съдийската колегия по Протокол № 40/03.12.2019 г., т. 4, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;
1.6. Надя Иванова Георгиева – съдия в Окръжен съд – Монтана, поощрена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 41/10.12.2019 г., т. 6, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;
1.7. Галина Драганова Мухтийска – съдия в Окръжен съд - Кюстендил, поощрена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 41/10.12.2019 г., т. 10, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. ОТНОСНО: Изслушване на Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд – София–град, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд – София-град, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за периодично атестиране.
2.2. УВАЖАВА ЧАСТИЧНО възражението на Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд – София-град, срещу изготвената му комплексна оценка за периодично атестиране, като определя както следва:
- в ч.VI, т.2 на ЕФА, по критерия „Умения за анализ на правнорелевантните факти - оценка от 19 точки;
- в ч.VII, т.4 на ЕФА, по критерия „Брой необжалвани от подлежащите на обжалване съдебни актове; потвърдените обжалвани съдебни актове; отменените или обезсилени съдебни актове, изцяло или частично, и основанията за това“ - оценка от 5 точки.
2.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3, периодично атестиране на Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд – София-град.
2.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" - 97 (деветдесет и седем) точки на Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд – София-град.
3. ОТНОСНО: Изслушване на Биляна Магделинова Славчева - съдия в Софийския районен съд във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране
/поканена, не се явява за изслушване/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Биляна Магделинова Славчева - съдия в Софийския районен съд, срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
3.2. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3, периодично атестиране на Биляна Магделинова Славчева - съдия в Софийския районен съд.
3.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Биляна Магделинова Славчева - съдия в Софийския районен съд.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд относно процедура за заемане на освобождаващите се през 2020 г. щатни бройки за съдии в Наказателната колегия на Върховния касационен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на две длъжности за съдия във Върховния касационен съд – Наказателна колегия, които предстои да се овакантят през 2020 г.
5. ОТНОСНО: Заявление от Даниел Атанасов Луков - съдия във Военен съд - Пловдив, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване във Върховния касационен съд – наказателна колегия
/След проведеното явно гласуване и при получен резултат: 6 гласа "за" и 6 гласа "против"/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


5.1. НЕ ПРИЕМА предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за повишаване, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от Преходните разпоредби на Наредба № 1 от 9.02.2017 г. на Даниел Атанасов Луков – съдия във Военен съд – Пловдив в длъжност "съдия" във Върховния касационен съд – наказателна колегия.
5.2. Решението по т. 5.1 подлежи на обжалване по реда на чл. 193, ал. 7 от ЗСВ.
6. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд - наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 01/02.01.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Деница Вълева Вълкова-Петкова – административен ръководител – председател на Апелативен съд - Бургас в длъжност „съдия” във Върховния касационен съд-наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.2. ВЪЗЛАГА на повишения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
7. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на датата, часа и мястото на провеждане на писмените изпити по конкурсите за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия и Окръжен съд – Враца - наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г. (oбн. ДВ бр. 82/18.10.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд-гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., както следва: дата - 20 март 2020 г., час - 9.00, място - сградата на Национален институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, зала № 42.
7.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Враца-наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., както следва: дата - 27 март 2020 г., час - 9.00, място - сградата на Национален институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, зала № 42.
7.3. Решенията по т. 7.1 и т. 7.2 да се обнародват в „Държавен вестник“, публикуват в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Маргарита Христова Новакова - съдия и и.ф. „административен ръководител-председател“ на Районен съд - Разград, с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 /хиляда/ лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
8.2. Решението по т. 8.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Маргарита Христова Новакова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 14.02.2020 г.
10. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Константин Петров Косев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Разград за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 14.02.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
11.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Николай Борисов Борисов - съдия в Районен съд - Разград.
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Борисов Борисов - съдия в Районен съд - Разград.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

12. ОТНОСНО: Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, за утвърждаване

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
:

УТВЪРЖДАВА Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, в сила от 01.01.2020 г.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

13. ОТНОСНО: Проект на решение за разкриване на 25 (двадесет и пет) щатни длъжности „съдебен помощник“ в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА вземането на решение по т. 13 за след 30 юни 2020 г.
* * * * * *
14. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС относно предстояща среща между представители на Висшия съдебен съвет и Комисията по петициите към Европейския парламент

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ПРИЕМА за сведение Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС относно предстояща среща между представители на Висшия съдебен съвет и Комисията по петициите към Европейския парламент.
14.2. ОПРЕДЕЛЯ като представители на Висш съдебен съвет, които да участват на срещата с Комисията по петициите към Европейския парламент, която ще се състои на 26-ти февруари 2020 г. от 11:30 ч. в сградата на Бюрото на Европейския парламент:
Даниела Марчева – член на ВСС;
Боряна Димитрова – член на ВСС;
Вероника Имова – член на ВСС.
14.3. Да се изпрати отговор до Секретариата на Комисията по петициите към Европейския парламент, в което да се изрази удовлетворение от отправената покана за среща и да се посочат определените участници в нея от страна на Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

15. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ловеч

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Поради настъпили нови обстоятелства ОПРЕДЕЛЯ, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Милена Петкова Вълчева - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ловеч, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Ловеч, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 5.02.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
16. ОТНОСНО: Определяне размера на парична награда за поощряване на съдии, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2/30.01.2020 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ размер от 1000 /хиляда/ лева на паричната награда за поощряване на съдии, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.
17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас и от и. ф. „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Сливен за посмъртно удостояване на Иван Стоянов Ченков, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда на основание с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Иван Стоянов Ченков с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 /хиляда/ лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
17.2. Решението по т. 17.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
18. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Стела Венциславова Дандарова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, гражданска колегия за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Иванка Николова Ангелова.
19. ОТНОСНО: Искане по чл. 256, ал. 2 от АПК от Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски градски съд, за изпълнение на задължението по чл. 189, ал. 1 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането с вх. № ВСС-1207/30.01.2020 г. на Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски градски съд, за обявяване на конкурси за повишаване в апелативните съдилища.

Закриване на заседанието – 13,40 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ,
 Мария Христова:
за главен секретар на ВСС
/съгласно Заповед № ВСС-1229/30.01.2020 г./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
05.02.2020 г.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд