КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 6 ФЕВРУАРИ 2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 

ОТСЪСТВАЩИ: Атанаска Дишева, Боян Новански, Вероника Имова, Боряна Димитрова 

На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет

Откриване на заседанието – 11.43 часа


ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Разглеждане на изявление на държавния секретар на САЩ Майкъл Помпео относно твърдение за корупционно поведение на Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Да се изиска чрез Министерството на външните работи на Република България допълнителна информация от американска страна по повод публично оповестеното на 05.02.2020 г. на интернет страницата на посолството на САЩ в Република България изявление на държавния секретар на САЩ Майкъл Помпео за това, че Андон Миталов – съдия  в Специализирания  наказателен съд, в качеството си на длъжностно лице е участвал в корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България.
1.2. Да  се изиска от главния прокурор, Инспектората към ВСС и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество информация по повод изявлението на държавния секретар на САЩ за участие в корупционни действия на съдия Андон Миталов за образувани проверки срещу него пред ИВСС; за това дали е образувано досъдебно производство за престъпление от общ характер срещу Андон Миталов пред Прокуратурата на Република България, на какъв етап от развитието си е същото и за какво престъпление е образувано, ако има такова. Да се посочи постъпвали ли са сигнали/жалби срещу посоченото лице с характер на престъпление; извършвани ли са в тази връзка проверки по реда на чл. 145, ал. 1, т.  1 – 3 от ЗСВ и чл. 196, ал. 1, т. 6 от НПК. Да се отправи молба до председателя на КПКОНПИ за предоставяне на информация относно постъпили сигнали или жалби срещу съдия  Андон  Миталов, съдържащи данни за противоправна дейност, и дали са извършвани проверки срещу него по този повод.

Закриване на заседанието –  11.55 ч.

Изготвил: /п/
Катя Симова

 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Васил Пеловски 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

 

Публикуван на: 
06.02.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд