КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 5 ФЕВРУАРИ
2020 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАЩИ: Иван Гешев, Йордан Стоев
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13.45 ч/
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Оттегля т. 35 от дневния ред.
II. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
33. Проект на решение по Заповед № 106 от 09.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, с която, на основание на чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
34. Проект на решение по Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
35. Проект на решение за определяне дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас. /Отложен избор, поради постъпила молба от кандидата/
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Проект на решение по заявлението на бригаден генерал Веселин Стоянов Стоев за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – военно-апелативен прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
37. Проект на решение по предложение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – военно-апелативен прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
38. Проект на решение за приемане на Позиция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с поредица от публикации, репортажи, коментари и интервюта в печатни и електронни медии, целящи дискредитиране независимостта и уронване престижа на съдебната власт и в частност на Прокуратурата на Република България.
Внася: Даниела Машева - член на Прокурорската колегия на ВСС и говорител на Прокурорската колегия на ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Заповед № РД-08-141/10.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч, влязла в сила на 27.12.2019 г., с която, на основание чл. 327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Бойко Стелианов Василев – прокурор в Районна прокуратура – Ловеч

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-08-141/10.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч, влязла в сила на 27.12.2019 г., с която, на основание чл.327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Бойко Стелианов Василев – прокурор в Районна прокуратура – Ловеч.
1.2. ПРИЛАГА Заповед № РД-08-141/10.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч, ведно с решението на Прокурорската колегия към кадровото дело на прокурора.
2. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена планова проверка в Районна прокуратура - Свищов, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-52/03.09.2019 г. на главния инспектор на ИВСС

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение акт за резултати от извършена планова проверка в Районна прокуратура - Свищов, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-52/03.09.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. ОТНОСНО: Изслушване на Мирослав Стоев Кръстев - прокурор в Районна прокуратура – Хасково, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, Мирослав Стоев Кръстев - прокурор в Районна прокуратура – Хасково, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
3.2. УВАЖАВА ЧАСТИЧНО възражението на Мирослав Стоев Кръстев - прокурор в Районна прокуратура – Хасково срещу изготвената му комплексна оценка, като определя оценка „5“ в част V, т. 4 от ЕФА „Брой необжалвани прокурорски актове …“.
3.3. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, предложената комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослав Стоев Кръстев - прокурор в Районна прокуратура – Хасково.
3.4. Мирослав Стоев Кръстев - прокурор в Районна прокуратура – Хасково, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
4.1.1. Административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - София – свободна длъжност;
4.1.2. Административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура – свободна длъжност.
4.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
4.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
5. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив, поради изтичащ на 09.02.2020 г. мандат

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, полковник Димо Димитров Бъчваров – административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, за изпълняващ функциите „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 10.02.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
6. ОТНОСНО: Заявление от Радослав Богомилов Лазаров за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Варна

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Радослав Богомилов Лазаров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
6.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Радослав Богомилов Лазаров на заеманата преди назначаването му за заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Варна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване на Нина Величкова Величкова - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Варна.
7. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Нина Величкова Величкова - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
8. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Дияна Иванова Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Варна, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Петър Георгиев Георгиев от заеманата длъжност „завеждащ Окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура - Русе, както и от длъжността „следовател“, с ранг „следовател в НСлС“, считано от 10.02.2020 г.
10. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.), конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. НЕ НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Димитрия Павлова Ганчева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, на длъжност „прокурор" във Върховна административна прокуратура, тъй като същата не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Наредба № 1 от 09.02.2017г.
10.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Емил Христов Дангов – прокурор в Апелативна прокуратура – София, в длъжност „прокурор" във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
10.3. НЕ НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Паулина Иванова Недялкова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, на длъжност „прокурор" във Върховна административна прокуратура, тъй като същата не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Наредба № 1 от 09.02.2017г.
10.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Николай Панайотов Христов – прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност „прокурор" във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
11. ОТНОСНО: Определяне размера на паричната награда за поощряване на прокурори и следователи, на основание чл. 303, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 2/30.01.2020 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ размер от 1000 (хиляда) лева на паричната награда за поощряване на прокурори и следователи, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Иван Димитров Кучиев - прокурор в Софийска градска прокуратура.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Димитров Кучиев - прокурор в Софийска градска прокуратура.
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Пенка Стоянова Стойкова – прокурор в Районна прокуратура – Сливен.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пенка Стоянова Стойкова – прокурор в Районна прокуратура – Сливен.
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Мая Иванова Кьосева - прокурор в Районна прокуратура - Хасково.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мая Иванова Кьосева - прокурор в Районна прокуратура - Хасково.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Нора Венциславова Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нора Венциславова Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Петя Пенчева Радева - прокурор в Районна прокуратура - Карлово.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Пенчева Радева - прокурор в Районна прокуратура - Карлово.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Невена Бойкова Владимирова - прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Невена Бойкова Владимирова- прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Александър Александров Добрев - прокурор в Районна прокуратура – Сливен.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александър Александров Добрев - прокурор в Районна прокуратура – Сливен.
19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Даниела Ангелова Димитрова – изпълняващ функциите „административен ръководител - градски прокурор“ и заместник на административния ръководител –заместник–градски прокурор на Софийска градска прокуратура.
19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Ангелова Димитрова - изпълняващ функциите „административен ръководител - градски прокурор“ и заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Любчов Тасков - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радост Димитрова Нацева - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Людмила Иванова Николова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ана Георгиева Саракостова - прокурор в Районна прокуратура - Ямбол, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Нешева Тодорова - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елеонора Петрова Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентина Славчева Радева - Ранчева - прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, на Ивайло Володиев Илиев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Кюстендил, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Соня Йовчева Петрова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимир Симеонов Тодоров - прокурор в Районна прокуратура - Благоевград, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Славка Бисерова Гемишева - прокурор в Районна прокуратура - Смолян, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николета Александрова Кобурова - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

32. ОТНОСНО: Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, за утвърждаване

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, в сила от 01.01.2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

33. ОТНОСНО: Заповед № 106 от 09.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, с която, на основание на чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“, на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

33.1. На основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, ПОТВЪРЖДАВА наложеното със Заповед № 106 от 09.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора.
33.2. Заповед № 106 от 09.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, ведно с решението на прокурорската колегия, да се приложат към кадровото дело на прокурора.
34. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

34.1. ОДОБРЯВА проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м от ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
34.1.2. Приема данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
34.1.3. Приема отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
34.1.4. Не приема нови мерки.
34.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС:
34.2.1. Да приеме Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м от ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
34.2.2. Да приеме данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
34.2.3. Да приеме отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
34.2.4. Не приема нови мерки.
34.2.5. Материалите по т. 34.2.1, т. 34.2.2 и т. 34.2.3 да се публикуват на интернет страницата на ВСС след приемането им от Пленума на ВСС.
35. /ОТТЕГЛЕНА/
36. ОТНОСНО: Заявление от бригаден генерал Веселин Стоянов Стоев за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – военно-апелативен прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, бригаден генерал Веселин Стоянов Стоев от заеманата длъжност „административен ръководител – военно-апелативен прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура, считано от 02.03.2020 г.
36.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Веселин Стоянов Стоев на длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура - София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от считано от 02.03.2020 г.
37. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, полковник Нивелин Пенчев Начев - заместник на административния ръководител - заместник – военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, за изпълняващ функциите „административен ръководител - военно-апелативен прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 02.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
38. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на Позиция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с поредица от публикации, репортажи, коментари и интервюта в печатни и електронни медии, целящи дискредитиране независимостта и уронване престижа на съдебната власт и в частност на Прокуратурата на Република България

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. ПРИЕМА Позиция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
38.2. Позицията да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, както и да се предостави на средствата за масово осведомяване.

/Закриване на заседанието – 14.46 ч/

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ: 
Васил Пеловски
::
и.д. главен секретар на ВСС​

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
07.02.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд