Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри трима следователи и освободи от длъжност двама следователи

12 февруари 2020година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ Румен Емилов Киров – следовател, завеждащ специализиран отдел 03 „Стопански“ на Национална следствена служба, Снежанка Стоименова Минкова – следовател в Национална следствена служба и Петър Георгиев Георгиев – освободен от заеманата длъжност завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 10.02.2020 г., с отличия „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявеният от тях висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Колегията освободи на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Румен Емилов Киров – следовател, завеждащ специализиран отдел 03 „Стопански“ на Национална следствена служба, считано от 14.02.2020 г. и Снежанка Стоименова Минкова – следовател в Национална следствена служба, считано от 19.02.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд