Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира шестима прокурори и повиши в по-горен ранг петима прокурори

12 февруари 2020 година

На свое заседание Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе следните решения:

На основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), проведе предварително атестиране на Цветослав Лазаров Иванов - прокурор в Районна прокуратура – Свиленград, и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра" .

На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.) проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Антоанета Георгиева Панчева - прокурор в Софийска градска прокуратура, и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка “Много добра”.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), проведе периодично атестиране на Емил Иванов Павлов - прокурор в Районна прокуратура –Дупница, и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), проведе извънредно атестиране на Десислав Първанов Начков – изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца, Дичо Атанасов Атанасов – изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Стара Загора, и Нейка Колева Тенева – заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Стара Загора, и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането им „Много добра".

На основание чл. 234 от ЗСВ, повиши Албена Каменова Тараланска -прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“; Стоил Крумов Томов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“; Зоя Спасова Мананска - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“; Надя Ангелова Загорова – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, и Татяна Александрова Садай - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд