КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 11 ФЕВРУАРИ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВА Боряна Димитрова
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.35 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Миглена Велимирова Недева – съдия в Административен съд София-град.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Боряна Руменова Бороджиева – съдия в Административен съд София-град.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
18. Решение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС по д.т. 22 от Протокол № 03/10.02.2020 г. във връзка с предложение от министъра на правосъдието за освобождаване от длъжност на съдия, на основание чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца
Кандидат:
- Мирослав Данаилов Досов – съдия в Окръжен съд – Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 42/17.12.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 6 гласа „за“ и 7 гласа „против“, НЕ НАЗНАЧАВА Мирослав Данаилов Досов – съдия в Окръжен съд – Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд – Враца.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. ОТНОСНО: Изслушване на Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд - Варна, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране
(Поканена, не се явява за изслушване)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. УВАЖАВА ЧАСТИЧНО възражението на Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд - Варна, срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
2.2. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд - Варна.
2.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд - Варна.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Росен Минков Стоянов – административен ръководител - председател на Районен съд – Генерал Тошево, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Генерал Тошево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 20.02.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Вяра Ангелова Петракиева - Велинова – административен ръководител - председател на Районен съд – Трявна, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Трявна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 24.02.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Христина Вълчанова Димитрова – административен ръководител - председател на Районен съд – Раднево, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Раднево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 24.02.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Пейо Иванов Приходков – административен ръководител - председател на Районен съд – Елена, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Елена, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.02.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител - председател на Районен съд – Кърджали, за поощряване на Валентин Костадинов Спасов и Невена Калинова Калинова - Тодорова - съдии в Районен съд - Кърджали, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и с парична награда, в размер на 1000 лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
8.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.) предварително атестиране на Мария Христова Желязкова - съдия в Административен съд – София-област.
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Христова Желязкова - съдия в Административен съд – София-област.
9.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.) предварително атестиране на Анета Христова Юргакиева - Георгиева - съдия Административен съд - София - град.
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анета Христова Юргакиева - Георгиева - съдия Административен съд - София - град.
10.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Огнян Методиев Евгениев - административен ръководител - председател на Административен съд – Монтана.
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Огнян Методиев Евгениев - административен ръководител - председател на Административен съд – Монтана.
11.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Миглена Раденкова Петрова - административен ръководител - председател на Административен съд – Враца.
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Миглена Раденкова Петрова - административен ръководител - председател на Административен съд – Враца.
12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Веселина Атанасова Кашикова - Иванова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Кърджали.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселина Атанасова Кашикова - Иванова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Кърджали.
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Лора Миткова Митанкина - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Силвия Стефанова Хазърбасанова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

15. ОТНОСНО: Проект на решение относно допълване на Номенклатурата на статистическите кодове (шифри) по наказателни дела и отнасянето им към групите по натовареност в Приложение № 2 към Правилата за оценка на натовареност на съдиите

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ДОПЪЛВА Номенклатурата на статистическите кодове (шифри) по наказателни дела с нови шифри, както следва:
- шифър 1214 за РС и шифър 51214 за въззивни дела в ОС, и двата с описание „Непопречване на извършването на очевидно тежко престъпление“ и законов текст „чл. 322 от НК“;
- шифър 2600 за ОС І-ва инстанция и шифър 7240 за АС, и двата с описание „Производство по ЗПИИСАННЛСМВЛС“.
15.2. Горната промяна да бъде отразена в съответните материали, публикувани в раздела на КСКНСС на интернет страницата на ВСС.
15.3. Решението по т. 15.1 да се изпрати на работната група по наказателни дела с оглед разпределянето на новите шифри в група по законово основание и определяне на коефициент за тежест в Приложение № 2 към Правилата за оценка на натовареността на съдиите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

16. ОТНОСНО: Предложение с рег.индекс № ВСС-789/22.01.2020 г. от административния ръководител на Административен съд София-град за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Миглена Велимирова Недева – съдия в Административен съд София-град

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. Не образува дисциплинарно производство по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Миглена Велимирова Недева – съдия в Административен съд София-град, по адм.дело № 3774/2018 г.; адм.дело № 7854/2016 г.; адм.дело № 3543/2018 г.; адм.дело № 12057/2017 г.; адм.дело № 2383/2018 г.; адм.дело № 11365/2017 г.; адм.дело № 13311/2017 г.; адм.дело № 13756/2017 г.; адм.дело № 6382/2018 г.; адм.дело № 3609/2018 г.; адм.дело № 1841/2018 г.; адм.дело № 10442/2017 г.; адм.дело № 5961/2018 г.; адм.дело № 5504/2018 г.; адм.дело № 2701/2018 г.; адм.дело № 5457/2018 г.; адм.дело № 4752/2018 г.; адм.дело № 6914/2018 г.; адм.дело № 6913/2018 г.; адм.дело № 6924/2018 г.; адм.дело № 6922/2018 г.; адм.дело № 6925/2018 г. адм.дело № 6926/2018 г. – всички по описа на АССГ, от датата на обявяване за решаване, респ. от изтичане на срока по чл.172, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, до 31.12.2018 г., поради изтичане на шестмесечния срок по чл.310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.
16.2. Не образува дисциплинарно производство по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Миглена Велимирова Недева – съдия в Административен съд София-град, по адм.дело № 4466/2018 г.; адм.дело № 2933/2018 г.; адм.дело № 12335/2017 г.; адм.дело № 7340/2017 г.; адм.дело № 7170/2018 г.; адм.дело № 5258/2018 г.; адм.дело № 786/2018 г.; адм.дело № 8031/2018 г.; адм.дело № 8477/2018 г.; адм.дело № 13650/2018 г.; адм.дело № 27/2019 г.; адм.дело № 12896/2018 г.; адм.дело № 4381/2018 г.; адм.дело № 10158/2018 г.; адм.дело № 2056/2018 г.; адм.дело № 6642/2018 г.; адм.дело № 5682/2018 г.; адм.дело № 1714/2018 г.; адм.дело № 9470/2018 г.; адм.дело № 7143/2018 г.; адм.дело № 5181/2018 г.; адм.дело № 5483/2018 г.; адм.дело № 9076/2018 г.; адм.дело № 403/2019 г.; адм.дело № 20/2019 г.; адм.дело № 22/2019 г.; адм.дело № 15/2019 г.; адм.дело № 14235/2017 г.; адм.дело № 5484/2017 г.; адм.дело № 11986/2018 г.; адм.дело № 12555/2018 г.; адм.дело № 4829/2018 г.; адм.дело № 6808/2018 г.; адм.дело № 7035/2018 г.; адм.дело № 9521/2018 г.; адм.дело № 3818/2018 г.; адм.дело № 3331/2018 г.; адм.дело № 8255/2018 г.; адм.дело № 8525/2018 г. – всички по описа на АССГ, от датата на обявяване за решаване, респ. от изтичане на срока по чл. 172, ал.1 и чл. 217, ал.3, изр. последно от Административнопроцесуалния кодекс, до 09.05.2019 г., поради изтичане на шестмесечния срок по чл.310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията
16.3. На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО по останалата част от предложението на председателя на Административен съд София-град за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1 от Закона за съдебната власт на Миглена Велимирова Недева – съдия в Административен съд София-град.
16.4. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Стефан Гроздев, Олга Керелска, Севдалин Мавров.
16.5. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Стефан Гроздев.
17. ОТНОСНО: Предложение с рег.индекс № ВСС-790/22.01.2020 г. от административния ръководител на Административен съд София-град за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Боряна Руменова Бороджиева – съдия в Административен съд София-град

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. Не образува дисциплинарно производство по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Боряна Руменова Бороджиева – съдия в Административен съд София-град, по адм.дело № 7272/2018 г.; адм.дело № 8285/2017 г.; адм.дело № 1649/2018 г.; адм.дело № 5125/2018 г.; адм.дело № 10760/2015 г.; адм.дело № 5025/2016 г.; адм.дело № 7752/2017 г.; адм.дело № 5655/2018 г.; адм.дело № 6366/2018 г.; адм.дело № 7796/2018 г.; адм.дело № 7755/2018 г.; адм.дело № 6177/2018 г.; адм.дело № 9477/2018 г.; адм.дело № 9473/2018 г.; адм.дело № 6917/2018 г.; адм.дело № 9471/2018 г.; адм.дело № 6912/2018 г.; адм.дело № 6910/2018 г.; адм.дело № 9464/2018 г.; адм.дело № 9469/2018 г.; адм.дело № 9458/2018 г.; адм.дело № 9391/2018 г.;адм.дело № 6916/2018 г.; адм.дело № 6904/2018 г.; адм.дело № 6909/2018 г.; адм.дело № 6923/2018 г.; адм.дело № 9461/2018 г.; адм.дело № 6915/2018 г.; адм.дело № 7849/2017 г., адм.дело № 9902/2018 г. и адм.дело № 13248/2017 г. – всички по описа на АССГ, от датата на обявяване за решаване, респ. от изтичане на срока по чл.172, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, до 31.12.2018 г., поради изтичане на шестмесечния срок по чл.310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.
17.2. Не образува дисциплинарно производство по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Боряна Руменова Бороджиева –съдия в Административен съд София-град, по адм.дело № 7272/2018 г.; адм.дело № 8285/2017 г.; адм.дело № 1649/2018 г.; адм.дело № 5125/2018 г.; адм.дело № 10760/2015 г.; адм.дело № 5025/2016 г.; адм.дело № 7752/2017 г.; адм.дело № 5655/2018 г.; адм.дело № 6366/2018 г.; адм.дело № 7796/2018 г.; адм.дело № 7755/2018 г.; адм.дело № 6177/2018 г.; адм.дело № 9477/2018 г.; адм.дело № 9473/2018 г.; адм.дело № 6917/2018 г.; адм.дело № 9471/2018 г.; адм.дело № 6912/2018 г.; адм.дело № 6910/2018 г.; адм.дело № 9464/2018 г.; адм.дело № 9469/2018 г.; адм.дело № 9458/2018 г.; адм.дело № 9391/2018 г.; адм.дело № 6916/2018 г.; адм.дело № 6904/2018 г.; адм.дело № 6909/2018 г.; адм.дело № 6923/2018 г.; адм.дело № 9461/2018 г.; адм.дело № 6915/2018 г.; адм.дело № 7849/2017 г.; адм.дело № 1732/2017 г.; адм.дело № 6553/2018 г.; адм.дело № 1162/2018 г.; адм.дело № 1673/2017 г.; адм.дело № 12760/2017 г.; адм.дело № 7005/2017 г.; адм.дело № 4137/2017 г.; адм.дело № 4798/2016 г.; адм.дело № 8299/2018 г.; адм.дело № 3364/2017 г.; адм.дело № 7744/2018 г.; адм.дело № 7618/2018 г.; адм.дело № 11123/2017 г.; адм.дело № 5151/2018 г.; адм.дело № 10609/2017 г.; адм.дело № 13648/2018 г.; адм.дело № 21/2019 г.; адм.дело № 11387/2018 г.; адм.дело № 11399/2018 г.; адм.дело № 11391/2018 г.; адм.дело № 11398/2018 г.; адм.дело № 17/2019 г.; адм.дело № 3557/2018 г.; адм.дело № 4892/2018 г.; адм.дело № 11390/2018 г. - всички по описа на АССГ, от датата на обявяване за решаване, респ. от изтичане на срока по чл. 172, ал.1 и чл. 217, ал.3, изр. последно от Административнопроцесуалния кодекс, до 09.05.2019 г., поради изтичане на шестмесечния срок по чл.310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.
17.3. Не образува дисциплинарно производство по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Боряна Руменова Бороджиева – съдия в Административен съд София-град, по адм.дело № 11377/2018 г. и адм.дело № 14/2019 г. – по описа на АССГ, поради изтичане на шестмесечния срок по чл.310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.
17.4. На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО по останалата част от предложението на председателя на Административен съд София-град за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1 от Закона за съдебната власт на Боряна Руменова Бороджиева – съдия в Административен съд София-град.
17.5. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Вероника Имова, Боян Магдалинчев, Цветинка Пашкунова.
17.6. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Цветинка Пашкунова.
18. ОТНОСНО: Решение на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС по д.т. 22 от Протокол № 03/10.02.2020 г. във връзка с предложение рег.индекс № ВСС-1587/07.02.2020 г. от министъра на правосъдието за освобождаване от длъжност на съдия, на основание чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. Приема за сведение решение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС по д.т. 22 от Протокол № 03/10.02.2020 г. във връзка с предложение рег.индекс № ВСС-1587/07.02.2020 г. от министъра на правосъдието за освобождаване от длъжност на съдия на основание чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България.
18.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ указва на министъра на правосъдието в 7-дневен срок от днес да отстрани недостатъците в направеното предложение с рег.индекс № ВСС-1587/07.02.2020 г., като:
- изложи фактически обстоятелства, за които твърди, че съставляват виновно неизпълнение на служебните задължения по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ, в това число да посочи дата, място на извършване на нарушенията, номер на делото, по което са допуснати същите, както и кои разпоредби от Наказателнопроцесуалния кодекс са нарушени;
- посочи за всяко едно от твърдените действия какво е твърдяното дисциплинарно нарушение от регламентираните в чл. 307, ал. 3, т. 1-4 от ЗСВ;
- представи доказателства за установяване на посочените факти и обстоятелства, както и относно датата, на която министърът на правосъдието в качеството на вносител на предложение за образуване на дисциплинарно производство е узнал за твърдените нарушения.
18.3. Предоставя на министъра на правосъдието постъпилата преписка в Съдийската колегия на ВСС от главния инспектор г-жа Точкова.
(Решението е взето без участието на Севдалин Мавров поради направен отвод)

Закриване на заседанието – 13.25 ч.

 

Изготвил: /п/
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова

 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Васил Пеловски 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

 

Публикуван на: 
13.02.2020 г.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд