КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 13 ФЕВРУАРИ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев
На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет

Откриване на заседанието – 09.35 ч.

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
34. Проект на решение относно информация от Национална агенция по приходите към 31.12.2019 г. за непогасени публични вземания, регистрирани в информационните системи на НАП.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
35. Проект на решение за изменение и допълнение на решение по т. 5 от Протокол № 1 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 януари 2020 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Проект на решение относно необходимост от провеждане на регулярна среща с Инспектората към ВСС с оглед заложените мерки/препоръки в докладите на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. Изразява становище, че към настоящия момент е отпаднало задължението на Висшия съдебен съвет по изпълнение на мярка 4 от План за действие за 2017 г. по препоръка 3 от Доклада на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка от месец януари 2017 г., за провеждане на регулярни срещи с Инспектората към Висшия съдебен съвет.
1.2. Решението да се изпрати на Инспектората към ВСС за сведение.
2. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Апелативна прокуратура-Пловдив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващи заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 21.11.2019 г., издаден от Софийски окръжен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Софийски градски съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 109 900 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 21.11.2019 г., издаден от Софийски окръжен съд.
Средствата в размер на 109 900 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 23.12.2019 г., издаден от Софийски градски съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Софийски окръжен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 7180 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 23.12.2019 г., издаден от Софийски градски съд.
Средствата в размер на 7180 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 09.01.2020 г., издаден от Софийски районен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 19 350 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 09.01.2020 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата в размер на 19 350 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 09.01.2020 г., издаден от Софийски районен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 991 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 09.01.2020 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата в размер на 991 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на присъдена държавна такса

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. на Районен съд гр. Сливен по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ в размер на 775 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдена държавна такса.
Средствата в размер на 775 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.
8. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с размера на неусвоените средства през 2019 г. предназначени за закупуване на компютърна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2020 г. с 2 900 000 лв. – неусвоена част от предвидените средства за закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата през 2019 г.
Средствата в размер на 2 900 000 лв. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
9. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Административен съд София-град за 2020 г. с цел осигуряване на средства за подмяна на вътрешни щори, 7 броя климатизатори и доставка на 1 бр. нов климатизатор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд София – град за 2020 г., с цел осигуряване на средства за подмяна на 7 броя климатизатори, както следва:
9.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 13 722 лв.
9.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд София – град с 13 722 лв.
9.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд София – град за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 10 518 лв., в т.ч. 9 720 лв. за подмяна на щори и 798 лв. за доставка и монтаж на 1 брой климатизатор.
Средствата в размер на 10 518 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.
10. ОТНОСНО: Финансово обезпечаване на одобрени от комисия „Управление на собствеността“ текущи ремонти и други

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до 300 000 лв. за текущ ремонт на сградата на ВСС, находяща се в гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 185, за сметка на утвърдения бюджет на ВСС.
10.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на ВСС за 2020 г. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на сградата на ВСС, находяща се в гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 185, както следва:
10.2.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт“ с 300 000 лв.
10.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 300 000 лв.
10.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2020 г. на Висш съдебен съвет и органи на съдебната власт, както следва:
10.3.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Висш съдебен съвет със 740 738 лв.
10.3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Бургас с 5 954 лв. за ремонт и оборудване на архивно помещение.
10.3.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сливен с 3 408 лв. за подмяна на дограма на 4 броя прозорци – стаи № 110 и № 111.
10.3.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Сливен с 25 862 лв. за ремонт на външно стълбище – подмяна на подова настилка, ремонт на две сервизни помещения, деловодство, офис на 2-ри етаж и доставка и монтаж на 4 бр. автоматични гаражни врати.
10.3.5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка на Окръжен съд гр. Ямбол с 19 210 лв. за ремонт на кабинети 202, 203, 212, зала № 7, централно стълбище и надграждане на пожароизвестителна система.
10.3.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Варна с 11 799 лв. за преустройство на помещение на 2-ри етаж и доставка и монтаж на противоударно фолио.
10.3.7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Варна с 3 000 лв. за изработване на интериорен проект във връзка с постигане на качествена акустична среда в зала.
Забележка:
Препоръчва на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна да поднови искането за осигуряване на средства за обзавеждане на съдебна зала след вземането на решение от Пленума на ВСС за осигуряване на средства за текущ ремонт на залата. Към настоящия момент комисия „Управление на собствеността“ не е изразила становище за увеличение на бюджета на съда за текущ ремонт на съдебната зала. При подновяване на искането за осигуряване на финансови средства за обзавеждане на съдебна зала да се има предвид решение по т. 12 от Протокол № 17/18.06.2019 г. на ВСС.
10.3.8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Варна със 155 148 лв. за ремонт на коридори 6-ти и 7-ми етаж, шпакловка, боядисване, подмяна на осветителни тела и интериорни врати, за ремонт на мазилка на задна фасадна стена на гаражи, подмяна на 64 бр. шкафове в работни помещения на 5-ти и 6-ти етаж, проектиране на евакуационно осветление, смяна на табели, подмяна на осветление - 172 бр., подмяна на метална врата на втори авариен изход, за подмяна на подово покритие на три зали, шпакловане и боядисване, и за шпакловъчно бояджийски работи на 5-ти и 6-ти етаж.
Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в частта за осигуряване на средства в размер на 5 142 лв. за преустройство в архивно помещение за конкретно предложение.
Забележка:
Сумата в размер на 5 142 лв. е включена в общия размер на средствата, които следва да бъдат осигурени на органите на съдебната власт за текущи ремонти, но в Приложение № 2 в забележка е отбелязано, че се отлага разглеждането до предоставяне на оферти с оглед спазване на Правилата.
10.3.9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Добрич с 13 106 лв. за ремонт на котелно помещение.
10.3.10. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Добрич с 2955 лв. за доставка на стелажи за архивно помещение.
10.3.11. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Исперих с 6 694 лв. за ремонт на малка съдебна зала.
10.3.12. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Кубрат със 745 лв. за ремонт на помещение за малък архив.
10.3.13. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Омуртаг с 18 063 лв. за подмяна на подови покрития, шпакловане и боядисване на стени и тавани, ремонт на санитарен възел.
Връща преписката на комисия „Управление на собствеността“ в частта за осигуряване на средства в размер на 5 400 лв. за подмяна на 8 бр. прозорци и 2 бр. врати и 1 бр. врата с витрина за конкретно предложение.
Забележка:
Сумата в размер на 5 400 лв. е включена в общия размер на средствата, които следва да бъдат осигурени на органите на съдебната власт за текущи ремонти, но в Приложение № 2 в забележка е отбелязано, че се отлага разглеждането до предоставяне на съгласие от Община Омуртаг.
10.3.14. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Провадия с 6 120 лв. за ремонт на сервизно помещение.
10.3.15. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Разград с 1 440 лв. с цел осигуряване на средства за противоударно фолио.
10.3.16. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Търговище с 63 876 лв. за ремонт на 5 кабинета на 1-ви етаж и 15 кабинета, коридор и фоайе на 4-ти етаж и 22 бр. осветителни тела на двата етажа.
10.3.17. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Габрово с 20 000 лв. за подмяна на 28 броя врати.
10.3.18. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Габрово с 35 447 лв. за ремонтни работи в кабинети на магистрати и канцеларии - боя, подови настилки, врати на първи етаж и др.
10.3.19. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с 61 194 лв. за подмяна на врати – 15 броя МДФ и 5 бр. алуминиеви, вътрешен ремонт на 6 бр. съдебни зали, фоайета на 1-ви, 2-ри и 3-ти етаж, частична подмяна на осветителни тела, за дворно фасадно осветление, за доставка на 2 бр. видеорекордера и смяна на дървена врата с огнеустойчива.
10.3.20. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Русе с 18 907 лв. за подмяна на осветителни тела и доизграждане на система за видеонаблюдение.
10.3.21. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Трявна с 14 148 лв. за ремонтни работи за боядисване на фоайета, коридори и стълбища.
10.3.22. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ардино с 11 300 лв. за ремонт на два санитарни възела, стълбище и котелно помещение.
10.3.23. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Девин с 3 190 лв. за ремонтни работи в приземно помещение и стълбище – хидроизолация, шпакловка, боядисване.
10.3.24. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с 5 280 лв. за демонтаж, доставка и монтаж на 11 бр. врати.
10.3.25. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пловдив с 15 070 лв. за ремонт на антре, стая архив, стаи 108, 110, 111, 115, 120, 122 – подмяна на подови настилки и бояджийски работи.
10.3.26. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Пловдив със 70 000 лв. за ремонтни работи в канцеларии и WC, шпакловка и боядисване на 1461 кв.м, подмяна на паркет на 700 кв.м, подмяна на дограма – 2 бр. врати, подмяна на осветителни тела – 162 броя.
10.3.27. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свиленград с 10 454 лв. за ремонт на 3 помещения на трети етаж, 1 помещение на партер и освободен офис, който е отдаван под наем, и доставка и монтаж на видеонаблюдение, паник бутон, окабеляване.
10.3.28. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Стара Загора с 50 000 лв. за ремонт на охладителна и вентилационна система, за цялостно боядисване на 30 бр. помещения, 5 бр. зали, 2 бр. коридори, фоайе и преддверие, за доставка и монтаж на покрив над чилър.
10.3.29. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Гоце Делчев със 17 911 лв. за текущ ремонт на 2 бр. сервизни помещения в западно крило и 1 бр. в източно крило – стени, тавани, ВиК инсталация, и за текущ ремонт на електроинсталация на сградата.
10.3.30. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Кюстендил с 20 000 лв. за ремонт на коридор на 4-ти етаж – стенни покрития, окачен таван и доставка и монтаж на интериорни врати.
10.3.31. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Монтана с 16 760 лв. за ремонт на партерен етаж – латекс по таваните и минерална мазилка по стените.
10.3.32. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Монтана с 12 493 лв. за ремонт на зали № 1, 2 и 6 бр. кабинети, ремонт на стени, циклене и лакиране на паркет – 292 кв.м, доставка на ламиниран паркет – 76 кв.м, за система за видеонаблюдение и запис на коридорите и 4 бр. камери за разширение на съществуващата мрежа.
10.3.33. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд София-град с 11 580 лв. за текущ ремонт на архивни помещения, саниране на хоризонтална канализация.
10.3.34. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Софийски районен съд с 9 624 лв. за разширение на системата за сигурност.
10.4. В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за текущи ремонти, архивно и друго обзавеждане, както и за други цели, на органите на съдебната власт по предходната точка, административните ръководители следва да предприемат действия за извършване на вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на съответния съд между § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”, с размера на цената на активите, чиято стойност е над определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя звукозаписни системи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ямбол за 2020 г. с 3 564 лв. за закупуване на 4 броя звукозаписни системи, както следва:
11.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 564 лв.
11.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ямбол с 3 564 лв.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична система за съдийски кабинет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Монтана за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична система AUX, модел ASW-H12B4/FHR3/12 000BTU/ за съдийски кабинет, както следва:
12.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 272 лв.
12.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Монтана с 1 272 лв.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Апелативен съд гр. Бургас за 2020 г. със 7 788 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина, както следва:
13.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 788 лв.
13.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен съд гр. Бургас със 7 788 лв.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за обзавеждане на две съдебни зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2020 г. на Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ със 17 401 лв. за закупуване на обзавеждане на две съдебни зали /зала № 8 и зала № 10/.
Средствата в размер на 17 401 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.

Разни

15. ОТНОСНО: Отчет за извършените административни разходи от Бюрото по защита при главния прокурор, за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА отчет за извършените административни разходи по приложение на специалната защита от Бюрото по защита при главния прокурор за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
16. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и директора на Националния институт на правосъдието за IV-то тримесечие на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за IV-то тримесечие на 2019 г.
16.2. Одобрява разходите за командировки на председателя на Върховния административен съд за IV-то тримесечие на 2019 г.
16.3. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за IV-то тримесечие на 2019 г.
16.4. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за IV-то тримесечие на 2019 г.
17. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС“ чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 и следващи от ЗОП на стойност до 35 000,00 (тридесет и пет хиляди) лева без ДДС, както и да възложи същата, като подпише договор с избрания изпълнител.
18. ОТНОСНО: Упълномощаване на Васил Руменов Пеловски – и.д. главен секретар на ВСС, с право на първи подпис на приходните и разходните касови документи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. ОТМЕНЯ решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/15.07.2019 г., т. 3.2.
18.2. УПЪЛНОМОЩАВА Васил Пеловски – и.д. главен секретар на ВСС с право на първи подпис да подписва приходните и разходните касови документи в администрацията на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност „и.д. главен секретар на ВСС“, до назначаване на главен секретар по законоустановения ред.
19. ОТНОСНО: Създаване на работна група за определяне начина на формиране на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители в съдебната система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СФОРМИРА работна група за определяне начина на формиране на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители в съдебната система в състав:
- Боян Магдалинчев
- Боряна Димитрова
- Георги Кузманов
- Гергана Мутафова
- Калина Чапкънова
- Севдалин Мавров
- Даниела Марчева
- Пламен Найденов
- Цветинка Пашкунова
Да се отправи молба до Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика за определяне на експерти от техните ведомства за консултиране и подпомагане работата на работната група в тази насока.
20. ОТНОСНО: Поправка на очевидна техническа грешка в решение по т. 2 от Протокол № 2/30.01.2020 г. на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. На основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 2.1 и т. 2.5 от Протокол № 2/30.01.2020 г. на Пленума на ВСС, като в Таблица № 1 на ВСС, в сила от 01.01.2020 г., и в Таблица № 1 на ВСС, в сила от 01.03.2020 г., на ред 8 числото „4 986“ (четири хиляди деветстотин осемдесет и шест) да се чете „5 086“ (пет хиляди осемдесет и шест).
Мотиви:
При определянето на основните месечни заплати за длъжностите за ред 8, Председател на отделение/колегия/ във ВКС/ВАС, Зав. Отдел в прокуратура, Зав. Отдел в НСлС е допусната очевидна фактическа грешка, като при определяне на основните месечни възнаграждения не е спазен принципа приложен за ред 1, Съдия във ВКС/ВАС, Прокурор във ВКП/ВАП, Следовател в НСлС. С настоящата поправка се постига уеднаквяване на принципа на определяне на основните месечни възнаграждения за длъжностите за ред 1 и ред 8 от Таблица № 1 на ВСС.
20.2. На основание § 56 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обн. ДВ, бр. 11/07.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г., в Таблица № 1 на ВСС, раздел I, ред 3, след думите „Специализиран наказателен съд“ се добавя „Административен съд София-област“.
20.3. Възлага на дирекция „Бюджет и финанси“ да отрази промените по т. 20.1 и т. 20.2 от решението и в утвърдената с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г. Таблица № 1 на ВСС, която влиза в сила от 01.03.2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

21. ОТНОСНО: Проект на решение за попълване състава на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет, съгласно изискването на чл. 37, ал. 1 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ Йордан Стоев – изборен член на Висшия съдебен съвет от Прокурорската колегия, за член на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет с оглед попълване на състава й съгласно изискването на чл. 37, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ.
22. ОТНОСНО: Проект на решение за предоставяне ползването върху имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Банкя, район „Банкя“, община Столична, ул. „Стефан Стамболов“ № 4, на Националния институт на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да предприеме съответните действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Банкя, район „Банкя“, община Столична, ул. „Стефан Стамболов“ № 4, описан в Акт за публична държавна собственост № 10 273 от 18 септември 2019 г., предоставен безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на НИП съгласно Решение на Министерския съвет № 9/10.01.2020 г. и протокол за предаване на имоти – държавна собственост от 29.01.2020 г.
22.2. Предоставя за ползване на Националния институт на правосъдието недвижимият имот, находящ се в гр. Банкя, район „Банкя“, община Столична, ул. „Стефан Стамболов“ № 4, на основание чл. 387 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 14 от Закона за държавната собственост.
22.3. В едномесечен срок да се извършат приемателно-предавателните действия за имота по т. 22.2 между представители на Националния институт на правосъдието и Висшия съдебен съвет.
22.4. Изпраща настоящото решение на дирекция „Бюджет и финанси“ и на Националния институт на правосъдието за предприемане на съответните действия.
23. ОТНОСНО: Изразяване на съгласие от страна на ВСС за удължаване на срока на договор рег. № ВСС-4637/30.03.2017 г. за наем с „Транслат“ АД с две години – до 31.03.2022 г. включително, при договорената намалена наемна цена и упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договора

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде удължен срокът на договор рег. № ВСС-4637/30.03.2017 г. за наем с „Транслат“ АД с две години, т.е. до 31.03.2022 г. включително.
23.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се намали месечната наемна цена от 13.50 евро/кв.м. на 12,50 евро/кв.м., при което общата месечна цена от 32 394.20 евро ще се намали на 29 994,62 евро без включен ДДС, като месечното възнаграждение се заплаща в левовата му равностойност по официалния курс на БНБ в деня на разплащането, с включен ДДС. В останалата си част договорът да остане непроменен.
23.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс с „Транслат“ АД при условията на т. 23.1 и 23.2 от настоящото решение.
24. ОТНОСНО: Изразяване на съгласие от страна на ВСС за именуване на зала № 3 в Окръжен съд гр. Ямбол, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1, на името на проф. Любен Корнезов

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ зала № 3, находяща се в сградата на Окръжен съд – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1, да се именува с името „проф. Любен Корнезов“.
24.2. ИЗПРАЩА решението по т. 24.1 на вносителите на предложението за сведение.
25. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумение с Министерството на труда и социалната политика като бенефициент по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ по проект „Красива България“ за обект: „Районен съд – Ардино“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС, във връзка с участие по Проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, за саниране и съпътстващите ремонтни дейности на обект, представляващ втори и трети етажи от сградата, находяща се в гр. Ардино, ул. „Републиканска“ № 2, съгласно АПДС № 1215/31.08.2004 г., предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Ардино, да представлява Висшия съдебен съвет, в качеството му на възложител по ЗУТ, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура за горепосочения обект, включително да подпише споразумение, по утвърден от Управителния съвет на Проект „Красива България“ образец за финансиране на одобреното проектно предложение, с право да преупълномощи и.ф. председателя на Районен съд – Ардино.
26. ОТНОСНО: Проект на решение за отписване от баланса на ВСС на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 42

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да предприеме съответните действия по отписване от баланса на ВСС на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.802.2359 по КККР на гр. София с площ 261 кв.м., подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 10343 от 31.10.2019 г.
27. ОТНОСНО: Проект на решение за поименно настаняване на кандидати в жилища от ведомствения жилищен фонд на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 25, ал. 1 и ал. 4 и чл. 25а от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 5, т. 1, чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1, б. „а“ и предвид чл. 31, ал. 2 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди, приети с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 19/05.07.2018 г. (Правилата), заявление peг.№ ВСС-13465/06.10.2017 г., писмо рег.№ ВСС-1552/07.11.2019 г., решение по т. 1.1 и т. 1.2, раздел II от Протокол № 7/20.11.2019 г. на постоянно действащата жилищна комисия към ПВСС и оценителни протоколи по чл. 30, ал. 2 от Правилата,
27.1. НАСТАНЯВА Георги Кузманов – член на Висшия съдебен съвет, подал заявление № ВСС-13465/06.10.2017 г., във връзка с чл. 24, ал. 1 от Правилата, картотекиран ІІІ група, в недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди, представляващ ведомствено жилище – апартамент № 13, намиращ се в гр.София, р-н „Триадица“, м. „Центъра“, бул.  № , ет. , състоящ се от две стаи, хол, кухня входно антре, черно антре, тоалетна и баня, с площ от 91,45 кв.м, заедно с таванско и избено помещение и 5,80% ид.части от общите части на сградата и мястото – цялото от 738 кв.м.
27.1.1. Ведомственото жилище да се предостави под наем при месечна наемна цена в размер на  лв. ( ) без включен ДДС.
27.2. НАСТАНЯВА Лазар Баймаков – шофьор в отдел „Транспортно обслужване, материално-техническо снабдяване и поддръжка“, дирекция „Човешки ресурси, административно и техническо обслужване и класифицирана информация“ при АВСС, картотекиран ІІІ група, с тричленното му семейство в недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди, представляващ ведомствено жилище – апартамент № , намиращ се в гр. София, район „Студентски“, ж.к.„“, бл. , вх. „“, ет. , състоящ се от две стаи, хол, кабинет, столова, бокс, сервизни помещения със застроена площ от 136,85 кв.м /с 2/5 балкони/, мазе № 30 със застроена площ от 10 кв.м и с 1,258% ид.части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.
27.2.1. Ведомственото жилище да се предостави под наем при месечна наемна цена в размер на   лв. ( ) без включен ДДС.
27.3. При публикуване на протокола на интернет страницата на ВСС да се заличат личните данни на заявителите.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

28. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, с предложения за промени в § 23 и § 46.
28.2. ПРЕДЛАГА следните изменения в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания:
- в т. 1 от § 23 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания цифрата „80“ да се замени със „70“;
- т. 1 от § 46 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания да придобие следната редакция:
„При противоречива или неправилна практика по тълкуването или прилагането на Закона за административните нарушения и наказания съответните колегии на Върховен касационен съд и Върховен административен съд приемат съвместно тълкувателно постановление.“;
- т. 2 от § 46 да придобие следната редакция:
„В чл. 125 точката се заменя със запетая и се добавя:
„а в случаите по чл. 124, ал. 3 и Министерският съвет, министър или централен колективен орган на власт, създаден със закон, когато имат правомощия по прилагане на съответния закон“;
- т. 3 от § 46 да придобие следната редакция:
„В чл. 129, ал. 1 се създава т. 4:
„4. вносителят на предложението или определен от него представител в случаите по чл. 124, ал. 3.“
29. ОТНОСНО: Становище във връзка с предложението на председателя на Софийски районен съд относно иницииране на изменения на чл. 54 от Закона за гражданската регистрация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

29.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението на председателя на Софийски районен съд относно иницииране на изменения на чл. 54 от Закона за гражданската регистрация.
29.2. ИЗПРАЩА предложението на председателя на Софийски районен съд относно иницииране на изменения на чл. 54 от Закона за гражданската регистрация на министъра на правосъдието с оглед внасянето му в Министерския съвет за упражняване на законодателна инициатива.
30. ОТНОСНО: Определяне на лице за взаимодействие с националното лице за контакт по въпроси от компетентността на ВСС, във връзка с функционирането на общоевропейски мониторингов механизъм по въпроси, свързани с върховенството на закона

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

30.1. ОПРЕДЕЛЯ лице за контакт и взаимодействие с националното лице за контакт във връзка функционирането на общоевропейския мониторингов механизъм по въпроси, свързани с върховенството на закона:
- Христина Тодорова – директор на Дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС.
30.2. ИЗПРАЩА решението по т. 30.1 на заместник-министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.
* * * * * *
31. ОТНОСНО: Писмо от Дирекция „Държавен протокол“ в Министерството на външните работи (МВнР) за определяне на представители за участие в междуведомствена работна група за обсъждане на предложенията, изпратени от Висшия съдебен съвет за изменение и допълнение на нормативната уредба, имаща отношение към протоколната дейност на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. ОПРЕДЕЛЯ следните лица за участие в състава на междуведомствената работна група за обсъждане и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба, имаща отношение към протоколната дейност на ВСС:
- Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет;
- Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет;
- Христина Тодорова – директор на Дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС;
- Ралица Виденова – служител в Дирекция „Бюджет и финанси“ в АВСС.
31.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да уведоми Дирекция „Държавен протокол“ в Министерството на външните работи за решението на Пленума на ВСС по т. 31.1.
32. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в трета среща на екипа по проект 1 „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2019-2020 г., която ще се проведе в периода 5-6 март 2020 г., в гр. Париж, Франция

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

32.1. ОПРЕДЕЛЯ за участие в проект 1 „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвет за 2019-2020 г., Георги Кузманов – член на Висшия съдебен съвет, на мястото на Пламена Цветанова.
32.2. КОМАНДИРОВА за участие в трета среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2019-2020 г., за периода 4-7 март 2020 г., в гр. Париж, Франция, следните лица:
- Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет;
- Георги Кузманов – член на Висшия съдебен съвет.
32.3. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, както и разходите за медицински застраховки на командированите лица, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС, за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 300 евро за един участник от институция-член на ЕМСС.
33. ОТНОСНО: Упълномощаване във връзка с проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. УПЪЛНОМОЩАВА Даниела Илиева Машева – член на Висшия съдебен съвет, определена за ръководител на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г., да подписва всички документи, заповеди и договори, свързани с цялостното управление и изпълнение на проекта от страна на ВСС, включително и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (и анекси към него), в качеството й на Ръководител на проекта.
33.2. УПЪЛНОМОЩАВА Даниела Илиева Машева – член на Висшия съдебен съвет, определена за ръководител на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г., да организира, провежда и сключва или изменя договори, или прекратява процедурите по реда на Закона за обществените поръчки, в качеството й на Възложител за процедурите, заложени в рамките на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

34. ОТНОСНО: Информация от Национална агенция по приходите към 31.12.2019 г. за непогасени публични вземания, регистрирани в информационните системи на НАП

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ в годишният финансов отчет на съдебната власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2019 г., разпределени по периоди в зависимост от годината на образуване на изпълнително производство или от годината на регистриране на преписката в ИС на НАП в размер на 465 074 178 лв. за периода 2005 – 2019 г.
34.2. ОПРЕДЕЛЯ процент на провизиране на непогасените вземания към 31.12.2015 г., както следва:
34.2.1. Вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и 2 от ДОПК – 100%;
34.2.2. Вземания от лица в открито производство по несъстоятелност – 100%;
34.2.3. Вземания от лица с дълг категоризиран като несъбираем – 100%;
34.2.4. Вземания от лица с дълг категоризиран като трудносъбираем – 100%, и
34.2.5. Вземания от лица с общ размер на публичния дълг под 100 лв. – 100%.
34.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за разликата между категоризираните от НАП трудносъбираеми и несъбираеми вземания и общо посочените в информацията непогасени вземания за периода 2009 г. – 2019 г. да бъде начислена провизия 70%.
34.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за разликата между посочените в информацията на НАП и начислените в органите на съдебната власт за периода 2016-2019 г., да бъде начислена провизия 20%.
34.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ възложените за събиране публични вземания за периода 2016-2019 г. на Камарата на частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители, да се провизират с 20%.
35. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение по т. 5 от Протокол № 1 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 януари 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изменя решение по т. 5 от Протокол № 1 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 януари 2020 г., както следва:
В т. III. Трансфери общо, в т.ч. цифрата „596 244 655 лв.“ да се чете „596 324 829 лв.“
В т. III.2. Трансфери НОИ цифрата „162 521 826 лв.“ да се чете „162 602 000 лв.“
На ред ОБЩО I. – II. + III. цифрата „(-) 5 418 873 лв.“ да се чете „( ) 5 338 699 лв.“
В т. IV. Операции с финансови активи и пасиви общо, в т.ч.: цифрата „5 418 873 лв.“ да се чете „5 338 699 лв.“
В т. IV.2. Наличности по сметки от предходни години цифрата „5 721 658 лв.“ да се чете „5 641 484 лв.“
На ред ОБЩО IV. Цифрата „(+) 5 418 873 лв.“ да се чете „(+)5 338 699 лв.“
Изменя Приложение 1.4. по т. 5, както следва:
На ред III. „Трансфери общо, в т.ч.:“ цифрата „596 244 655“ да се чете „596 324 829“.
На ред „Трансфери за поети осигурителни вноски“ цифрата „162 521 826“ да се чете „162 602 000“.
На ред „ОБЩО I. - II. + III.“ цифрата „(-) 5 418 873“ да се чете „( )5 338 699“.
На ред „IV. Операции с финансови активи и пасиви общо, в т.ч.:“ цифрата „5 418 873“ да се чете „5 338 699“.
На ред „Наличности по сметки от предходни години“ цифрата „5 721 658“ да се чете „5 641 484“.
На ред „ОБЩО IV.“ цифрата „(+) 5 418 873“ да се чете „(+) 5 338 699“.

Закриване на заседанието – 11.05 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
 


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
13.02.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд